Трговина, угоститељство и туризам
Саобраћај и везе
Пољопривредна и ветеринарска делатност, шумарство и водопривреда
Грађевинарство, урбанизам и стамбени послови
Екологија
Локална пореска администрација
Наука, култура и издавачка делатност, спорт и образовање
Социјална заштита и здравство
Општа управа и грађанска стања
Инспекцијски предмети контроле