Службене евиденције
Списак службених евиденција

Списак службених евиденција за потребе других органа и организација у складу са чланом 103  Закона о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'', број 18/16):

              

   Градска управа за послове органа града ошту управу и друштвене делатности

                1. - Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књига држављана

                    Контакт особе: 

                    Миљка Јанковић Даничић,     031/590-152,  адреса електронске поште

                    Миљка Драшковић,                 031/590-198, адреса електронске поште

 

                 2. - Евиденција поднетих захтева и архивираних предмета

                    Контакт особе:

                    Зора Тенић,          031/590-114,  адреса електронске поште

                    Бранка Јовичић,   031/590-127,  адреса електронске поште

 

                 3. - Евиденција корисника дечијег додатка

                    Контакт особе:  

                    Гордана Веселиновић    031/590-157, адреса електронске поште

                    Гордана Милићевић     031/590-157, адреса електронске поште

 

                 4.  - Евиденција корисника родитељског додатка

                     - Евиденција корисника накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге  детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

                     - Евиденција корисника права на бесплатан боравак у вртићима Предшколске установе ''Ужице''

                    Контакт особа:     

                    Ана Пековић,   031/590-159, адреса електронске поште

               

                   5. - Евиденција корисника права у области борачко-инвалидске заштите

                     Контакт особа:  

                     Слађана Тошић,    031/514-643,  адреса електронске поште

 

                   6. - Евиденција лица која су стекла статус енергетски угроженог купца

                      Контакт особа:    

                      Мирјана Ракичевић   031/590-126,  адреса електронске поште

 

                   7. - Евиденција избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Ужица

                      Контакт особа: 

                      Славимир Николић    031/517-499, адреса електронске поште

 

  Градска управа за послове финансија, рачуноводство и привреду

                   1. Евиденција пореских уверења

                     конакт особа:

                     Божидар Живановић  031/590-160, адреса електронске поште

 


                   2. Евиденција такси предузетника

                     контакт особа:

                     Весна Сретеновић   031/590-163,  адреса електронске поште

 


                   3. Евиденција о вођењу радње

                     контакт особа:

                     Весна Сретеновић   031/590-163,  адреса електронске поште

 

     Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
     
                1. -Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
      
                     контакт особа:
      
                     Миладин Пећинар 031/592-421   адреса електронске поште
     
                     Душко Марковић 031/590-118   адреса електронске поште


     
                2. -Јавна књига о процени утицаја на животну средину

                   Контакт особе:
    
                   Миладин Пећинар 031/592-421    адреса електронске поште
     
                   Душко Марковић 031/590-118    адреса електронске поште


     
               3. -Регистар обједињених процедура
      
                  Контакт особе:
     
                 Радојла Церовац 031/590-178       адреса електронске поште
     
                 Милена Милић 031/590-183             адреса електронске поште
     
                 Зорица Шојић 031/590-191             адреса електронске поште


     
               4. -Решење о озакоњењу
      
                 Контакт особе:
     
                Милена Копривица 031/590-172         адреса електронске поште
     
                Предраг Милутиновић 031/592-404    адреса електронске поште


     
             5. -Регистар стамбених зграда
       
                Контакт особе:
      
                 Предраг Златић 031/590-117            адреса електронске поште
     
                Драгица Тодоровић 031/590-109      адреса електронске поште