Процедуре и трошкови пословања

А. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

 

1. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (ПДВ)

ПДВ се плаћа приликом сваке фазе промета роба и услуга, као и при увозу роба.

Обавезу плаћања ПДВ-а имају сва лица који су имали промет роба и услуга већи од 2.000.000 динара у току године или који предвиђају да ће имати промет већи од наведеног износа.

За потребе израчунавања ПДВ-а пореска основица је накнада за продате производе и услуге која у себи не садрже ПДВ. Пореска основица би требало да садржи и царинске дажбине, плаћене акцизне таксе, трошкове транспорта и осигурања, или неке друге трошкове у вези са продајом роба и услуга.

Пореска обавеза настаје оног дана када се: 
- оствари промет добара или услуга
- наплати накнада, ако је накнада или део накнаде наплаћен пре промета добара и услуга
- настанак обавезе плаћања царинског дуга (у случају увезене робе).

Стопа ПДВ је 20%, осим за неку робу и услуге који имају стопу од 8%. Пореске стопе које које прописује Закон о ПДВ су следеће:

-општа (стандардна) стопа ПДВ - 20% примењује се на већину опорезиваних добара

-посебна (снижена) стопа ПДВ - 8% (основне намернице на исхрану ,дневне новине, комуналне услуге, итд.)

Поред ових пореских стопа ,примењује се и стопа од 0%. Пореска стопа од 0% са правом на одбитак претходног ПДВ примењује се на промет следећих врста робе и услуга:

-Извоз робе

-Међународни ваздушни саобраћај

Пореска стопа од 0% без права на одбитак претходног ПДВ примењује се на промет следећих роба и услуга:

-Трговина акцијама и другим хартијама од вредности

-Осигурање и реосигурање

-Давање станова и пословног простора у закуп итд.

 

2. ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

Сва правна лица која остварују приход прометом производа и пружањем услуга на тржишту дужна су да плаћају порез на добит предузећа на остварену добит по јединственој пореској стопи од 15%.

Пореска основица или база је опорезива добит која се приказује у пореском билансу. Та опорезива добит је добит пре опорезивања приказана у билансу успеха, која се затим за сврхе опорезивања коригује у пореској пријави. Фискална година у Србији је календарска година.

Капитална добит се приказује за све сврхе утврђивања пореза на добит предузећа. Капитална добит се остварује продајом или преносом некретнина, права из области индустријске својине, као и акција, хартија од вредности и неких обвезница.

Страни инвеститор има право на слободан пренос сваког прихода који оствари у чврстој валути, након плаћања локалних финансијских обавеза, као и средстава уложених у инвестиције.

Режим опорезивања у Србији обухвата различите пореске олакшице, од којих су најважније пореско кредитирање које се креће од 20% до 80% улагања у основна средства, ослобађање од пореза у периоду од 10 година за улагање преко  &еуро;7 и 100 запослених, као и ослобађање од пореза у периоду од 5 година за концесије.

 

3. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК

Стопа пореза на доходак износи 10% за зараде, односно 20% за остале врсте прихода. У остале облике прихода спадају приходи од пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, ауторских права и индустријске својине, капитала, непокретности, затим капитални добици и други приходи.

 

4. ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК

Стопа годишњег пореза на доходак износи 10%, односно 15%, у зависности од висине годишњег дохотка. За стране држављане, који имају статус резидената, нижа стопа пореза обрачунава се на доходак испод 8 просечних годишњих зарада у Србији, а виша на доходак који прелази овај износ.

 

Б.  ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Стопе доприноса за социјално осигурање износе:
·    пензијско и инвалидско осигурање - 11%, 
·    здравствено осигурање - 6,15%, 
·    осигурање за случај незапослености - 0,75%.
Укупан збир доприноса за социјално осигурање и пореза на зараде који се обрачунавају на нето зараду износи око 65% нето зараде.

 

Ц. ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ

 1.      ЦЕНА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 3
Ценовник се примењује за утрошену воду од маја 2013. године.  

 

Категорија потрошача

Утрошена вода

Водни допринос

Канализација

Заштита воде

1.

Грађани

50,33

0,2068

12,58

0,1863

2.

Правна лица

127,42

0,3996

31,86

0,1863

3.

Школе И дечије установе

25,15

0,3996

6,30

0,1863

 

2. ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Стамбени простор..................................................85,78 дин/м2

Повлашћени простор............................................171,56 дин/м2

Пословни простор.................................................214,45 дин/м2

Варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије износи:

6,97 дин/кwх (просек)

5,37 дин/кwх (за стамбени)

10,74 дин/кwх (за повлашћени)

13,43 дин/кwх (за пословни)

Фиксни део:

30,00 дин/м2 или 214,29 дин/кw (просек)

23,12 дин/м2 или 165,13 дин/кw (за стамбени)

46,24 дин/м2 или 330,26 дин/кw (за повлашћени)

57,80 дин/м2 или 412,82 дин/кw (за пословни)

Цена грејања за нове прикључке (која се плаћа од 15. октобра до 15. априла) износи:

Стамбени простор....................................................171,56 дин/м2

Повлашћени простор...............................................343,12 дин/м2

Пословни простор....................................................428,90 дин/м2