Привредни сектори

У јануару 2015. године на подручју града Ужица је запослено укупно 21.486 лица, од чега у предузећима 16.667 а приватних предузетника и запослени код њих 4.819 лица. Носиоци привредне активности су: Ваљаоница бакра - Севојно, Импол - Севал, Путеви -Ужице, Први партизан - Ужице.

 

Број радника у предузећима

укупно

Удео у укупном броју радника у предузећима (%)укупно

УКУПНО

16.667

100

Пољопривреда,шумарство и рибарство

135

0,63

Рударство

34

0,15

Прерађивачка индустрија

4.922

22,91

Снабдевање ел. енергијом, гасом и паром

272

1,26

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

664

3,09

Грађевинарство

1.563

7,27

Трговина на велико и мало  и поправка моторних возила

1.311

4,5

Саобраћај и  складиштење

1.342

6,25

Услуге смештаја и исхране

73

0,43

Информисање и комуникација

362

1,68

Финансијске делатности и делатности осигурања

344

1,6

Пословање некретнинама

22

0,10

Стручне,научне,иновационе и техничке делатности

290

1,34

Административне и помоћне услужне делатности

220

1,02

Државна управа и обавезно социјално осиурање

842

3,91

Образовање

1.441

6,71

Здравствена и социјална заштита

2.490

11,59

Уметност,забава и рекреација

258

1,2

Остале услужне делатности

62

0,28

Број радника у предузећима по делатности предузећа, 2015.год.

Извор: Регионална Привредна комораУжице

 У граду Ужицу запослено је 63,14% од укупног броја запослених и то у следећих 7 сектора делатности:

  •        6,25% у области  саобраћаја и веза
  •        11,59% у области здравства  и социјалног рада
  •        22,91% прерађивачкој индустрији
  •        7,27% у грађевинарству
  •        6,71% у образовању
  •        4,5% у трговини на  велико и мало
  •        3,91% у државној управи (установама и предузећима) и соц.осигурању

Крајем 2014.године, Градско веће је формирало Привредни савет за велика предузећа и Привредни савет за мала и средња предузећа Града Ужица, за потребе координације активности у спровођењу политике и пројеката локалног економског развоја. У раду Привредних савета учествују представници привреде и локалне власти.