Природни ресурси

Град Ужице према природним ограничењима и погодностима се издваја у неколико карактеристичних зона:

1. Алувијалне равни Ђетиње и Лужнице

2. Прелазна зона између 500-700 мнв.

3. Висоравни на надморској висини 600-850 мнв.

4. Стране Таре и Шаргана већег нагиба, надморске висине преко 700 мнв.

5. Висоравни Таре на надморској висини близу 1000 мнв.

Присутни шумски пејзажни локалитети, културно-историјско наслеђе и саобраћајни положај на путевима који везују туристичко подручје приморја са главним гравитирајућим залеђем, нуде територији града Ужица живу транзитно туристичку функцију.

 

 СТРУКТУРА ЗЕМЉИШНИХ ПОВРШИНА

Основне карактеристике земљишног покривача ове регије одредили су чиниоци образовања земљишта, међу којима треба посебно истаћи геоморфолошку и геолошку грађу и утицај човека.

Земљиште је класификовано од 1. до 5. бонитетне класе, без ерозије, док јужни део територије града припада травно-шумском планинском подручју. Пољопривредно земљиште заузима око 55% територије града.

 

 

Пошумљено, ха

Обрасла шумска површина - укупно, ха

Посечена дрвна маса

у шуми

Изван шуме

Укупно, м3

Техничко дрво, %

лишћари

четинари

лишћари

четинари

лишћара

четинара

лишћара

четинара

Град

-

-

-

-

28.239,98

22.317

11.188

27

80

Округ

-

155,97

1,01

87,94

246.673,80

148.217

136.874

17

82

Србија

1.378,00

456,00

326,00

661,00

1.962.335,00

2.562.588

270.421

32

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пошумљене површине и просечна дрвна маса

КЛИМА

Географски и топографски положај Ужица са околином условио је климатске карактеристике са својим специфичностима за ово поднебље, у смислу да припада средњоевропској климатској зони и има умерено континенталну климу, са изразитијим утицајем планинске климе.

Планински венци према југу спречавају пролазак топлих ваздушних маса из правца Средоземља, тако да је клима нешто оштрија, осим у долинама и котлинама река, где је махом континентал&схс;на и жупска.

Средња годишња температура ваздуха је 9,5 ˚Ц. Просечни ваздушни притисак је 920,8 мб.