Порези и олакшице
Порези и олакшице

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2017. годину

можете преузети овде: ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 17.11.2016. године, донела је одлуку коју можете преузети овде:

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА

На основу члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон) , за утврђивање пореске обавез у 2017. години примењују се одлуке  Скупштине града Ужица које важе на дан 15.децембар 2016.гоидне :

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА
"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 38/14"
ОДЛУКУ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У  ГРАДУ УЖИЦУ
"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 38/14"
ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 38/14"
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГРАДУ УЖИЦУ
"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 28/15"

 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОВИМА 10-12. ЗАКОНА О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БРОЈ 15/16) КОЈИ ЈЕ СТУПИО НА СНАГУ 04.МАРТА 2016.ГОДИНЕ, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ СУ НА ОВАЈ ДАН ИМАЛИ ДУГ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ, НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  ИЛИ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА.

ПРАВО НА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ПРЕМА ОВИМ УСЛОВИМА ИМАЈУ ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ НА ДАН 04.03.2016.ГОДИНЕ ИМАЈУ ГЛАВНИ ДУГ (БЕЗ ДУГОВАНЕ КАМАТЕ) У ИЗНОСУ ДО 2 МИЛИОНА ДИНАРА.

ЗАХТЕВ СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ У ПЕРИОДУ ОД 01.АПРИЛА  ДО 04. ЈУЛА 2016.ГОДИНЕ НА ОБРАСЦУ КОЈИ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ НА САЈТУ ГРАДА www.градузице.орг ИЛИ У ПИСАРНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА УЖИЦА, У ГРАДСКОЈ КУЋИ, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 19.

ПОСЛЕ ОВОГ РОКА, МОЖЕ СЕ ТАКОЂЕ ТРАЖИТИ  ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, АЛИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОВИММА 73.-76. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ, КОЈИ ПРЕДВИЂАЈУ ДРУГАЧИЈЕ УСЛОВЕ РЕПРОГРАМА.

СВА ПОТРЕБНА ОБАВЕШТЕЊА ГРАЂАНИ МОГУ ДОБИТИ ЛИЧНО У ГРАДСКОЈ КУЋИ, КАНЦЕЛАРИЈЕ БРОЈ 19 И 20 ИЛИ ПРЕКО ТЕЛЕФОНА 592-415, 592-409 И 590-160.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВО И ПРИВРЕДУ

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАХТЕВА

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

Раферентна каматна стопа

Раферентна каматна стопа износи 4,25% од 11.02.2016.године. 

На седници Извршног одбора НБС одржаној 17.03.2016., одлучено је да се задржи референтна каматна стопа на нивоу од 4,25% . 

Седница Извршног одбора  НБС одржана 07.07.2016.годиине,  стопа износи  4,00%.

Седница Извршног одбора  НБС одржана 13.10.2016. године, стопа задржана на нивоу од  4,00% .

Седница Извршног одбора  НБС одржана 10.11.2016. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00% 

Седница Извршног одбора  НБС одржана 08.12.2016. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00% 

Седница Извршног одбора  НБС одржана 14.02.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00% 

Седница Извршног одбора  НБС одржана 11.04.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00% 

Седница Извршног одбора  НБС одржана 12.05.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00% 


2015

На седници Скупштине града Ужица,  одржаној  23.12.2015. године,  донета је одлука:

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (кликом на назив може се преузети)

На седници Скупштине града Ужица,  одржаној  21.12.2015. године,  донета је одлука: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  (кликом на назив може се преузети)

 

На седници Скупштине града Ужица, одржаној дана  13.11.2015. године ,  донете су одлуке:

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГРАДУ УЖИЦУ                                  

(кликом на назив може се преузети )

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА     (кликом на назив може се преузети)

 


   Одељење за локалну пореску администрацију

  ТЕЛЕФОНИ:


- ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА -( ПИСАРНИЦА )   бр. 19                                 031 /    592- 415 ; 592 - 414

СТАЊЕ ОБАВЕЗАПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА И ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА


КАНЦЕЛАРИЈА БР.20

  ПРИНУДНА НАПЛАТА   И РАЧУНОВОДСТВО    031/    592 - 409   ;    590 - 160


КАНЦЕЛАРИЈА БР.21

- КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА (предузетници и правна лица)      031/     590 - 108 ; 592 - 410
 


-КАНЦЕЛАРИЈА БР.22

- КАНЦЕЛАРИСКА КОНТРОЛА (ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА  ; 031 /    592 - 408


 ПРЕУЗЕТЕ И ПОПУЊЕНЕ ОБРАЗЦЕ МОЖЕТЕ  УПУТИТИ ПУТЕМ ПОСТЕ НА АДРЕСУ

:ГРАД УЖИЦЕ, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДЕ, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТАЦИЈА,                  ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЦА 52,    31000 УЖИЦЕ

 ИЛИ ПРЕДАТИ У ПИСАРНИЦИ ОДЕЉЕЊА , ГРАДСКА УПРАВА (у приземљу зграде соба бр.19).

О Б Р А З Ц И

- ОБРАЗАЦ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА   ОБРАЗАЦ- преузмите обазац

ОБРАЗЦИ ПРИЈАВА

ИМОВИНА 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

1.  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ - ИМОВИНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА   ПРЕУЗМИТЕ  ОВДЕ (ОБРАЗАЦ ППи 2)

2.  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ НАСТАЛЕ ПРЕ 01.01.2014. године  ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗЦА  ППи 2

 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

ОБРАЗЦИ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

                ПРЕУЗМИМАЊЕ  ОБРАЗАЦ (ПРИЈАВА ППи 1)

                                            ОБРАЗАЦ (ПРИЛОГ 1)

                                            ОБРАЗАЦ (ПОД ПРИЛОГ 2)

                                            ОБРАЗАЦ ( ПРИЛОГ 2)

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

 ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ПО ОСНОВУ - ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ        ПРЕУЗИМАЊЕ  О Б Р А З А Ц   

 

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ  -  П Р Е У З М И Т Е  ОВДЕ


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА  ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА 

ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени лист града Ужица“ број 42/14) која је донета на седници Скупштине града Ужица 23.12.2014.године од 2015.године грађани ову накнаду плаћају преко Система обједињене наплате, путем јединствене уплатнице која се доставља сваког месеца.

 Грађани са сеоског подручја ослобађају се плаћања ове накнаде.

Молимо све обвезнике који су имали ову обавезу закључно са 31.12.2014.године да своја дуговања измире, како се не би обрачунавала камата и у наредном периоду. Сва обавештења у вези дуговања могу се добити у Одељењу за локалну пореску администрацију у Градској кући, канцеларија број 19 или на телефоне 031/592-414 и 031/592-415.

 19.01.2015.године                                          ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ

                                    ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

 


2014

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 25.11.2014. године, донела је одлуке које можете преузети овде:

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА

 ГУП УЗИЦЕ - мапа са уцртаним зонама 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА

 ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГРАДУ УЖИЦУ

ОДЛУКУ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У  ГРАДУ УЖИЦУ

ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


2013

 Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 02.12.2013.године, донела је

ОДЛУКУ О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА  (ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА НАСЛОВ)


   ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани суграђани,

 На основу Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, на седници Скупштине града Ужица која је одржана 24.12.2012.године усвојена је Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга, која је на снагу ступила 25.12.2012.године.

Право на отпис камате и мировање пореског дуга стичу обвезници који на дан 31.10.2012. имају дуговање по основу пореза на имовину, комуналне таксе или накнаде за коришћење грађевинског земљишта, а који није плаћен до дана доношења Закона о условном отпису камата и мировање пореског дуга, тј. 18.12.2012.године. Право имају правна лица, предузетници и физичка лица.

Услов за ову пореску олакшицу стичете измиривањем текућих пореских обавеза које доспевају 15.новембра (за обавезе које се плаћају квартално) или у новембру и децембру 2012. (за обавезе које се плаћају месечно), укључујући и припадајућу камату, и то најкасније до 31.јануара 2013.године.

Уколико нисте у могућности да платите главни порески дуг, а стекли сте право на мировање дуга (право на мировање се стиче измиривањем текуће обавезе), и даље постоји могућност за отпис камате. Потребно је да од 01. јануара 2013. редовно плаћате своје обавезе на начин како је то решењем регулисано (нпр. за порез на имовину обавеза се плаћа квартално, па треба водити рачуна да наставите са измирењем обавезе у роковима: 15.02. 15.05. 15.08. и 15.11) .

Ако редовно плаћате текуће пореске обавезе, стичете услов да Вам се отпише камата и то 50% по истеку првог полугодишта 2013. и 50% по истеку другог полугодишта 2013. - за велика правна лица односно 50% камате по истеку 2013. и преосталих 50% по истеку 2014.године за мала и средња правна лица, предузетнике и физичка лица.

Редовним плаћањем текуће обавезе, поред права на отпис камате и мировање дуга, стичете и право на плаћање дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења.

Ако у периоду мировања пореског дуга, престанете редовно да измирујете текуће обавезе, аутоматски губите право на мировање, а главни дуг се увећева за припадајућу камату од 01.новембра 2012.

За време мировања дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од 01.новембра 2012.године до отплате дуга у целости.

 Све детаљне информације можете добити у Одељењу за локалну пореску администрацију у Градској кући, Димитрија Туцовића 52 или на телефоне 592-408, 592-409 и 592-414.

   ИНТЕРНЕТ АПЛИКАЦИЈА

ПРОВЕРИТЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА СТАЊЕ ПО ВАШИМ ЗАДУЖЕЊИМА ЗА УТВРЂЕНЕ ОБАВЕЗЕ  ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА , КОМУНАЛНИХ ТАКСИ И ДРИГИХ ОБЛИКА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈЕ АДМИНИСТРИРА ЛОАКЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

УКОЛИКО НИСТЕ КОРИСНИК ОВЕ УСЛУГЕ МОЖЕТЕ УПУТИТИ ЗАХТЕВ ЗА ОТВЕРЕЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА :

1. отворити кориснички налог преко интернета  З А Х Т Е В ( попунити образац у електронској форми и послати ) ;

2.  у писаној форми предати надлежном одељењу З А Х Т Е В  ( преузмите захтев,одштампати и предати у одељење ЛПА Ужице соба 19 ) .

 Преглед статуса захтева можете да проверите на wеб странициПровера статуса регистрације.

· Кориснички налог и лозинку за коришћење упита стања преко Wеб-а обвезник или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО у одељењу ЛПА Овлашћење за физичко лице мора бити оверено у суду или општини, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме.

· Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у wеб апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у одељење (лично или послати овлашћеном лицу), како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

 По добијању налога на онсову Вашег захтева,  пријавите се на систем уносећи своје корисничко име и лозинку у одговарајућа поља на десној страни.  ПРЕГЛЕД

НАПОМЕНА: Екрански приказ је оптимизован за резолуцију 1024x768 пиксела. 
  Интернет претраживач мора бити подешен тако да прихвата коокиес и да дозвољава рад ЈаваСкрипт-      ова. Попуп блоцк програми треба да буду искључени.

интернО