Налазите се: Почетна
ПОЗИВ
  Контактирајте нас у вези ПОЗИВ   Пошаљит пријатељу више информација о ПОЗИВ

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инфраструктуру и развој

ВИИИ Број 404-152/17

18.04.2017. године

У ж и ц е

 

На основу члана 60.став1.тачка2.Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ВИИИ Број 404-152/17од 18.04.2017. године,

 

ГРАД УЖИЦЕ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице - Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.градузице.орг

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2.Врста поступка јавне набавке:поступак јавне набавке мале вредности

3. Врста предмета јавне набавке: радови.

4. Природа и обим радова и основна обележја радова: Одржавање трупапута и система за одводњавање, око 21.000 м2, око 1.300 м3.Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза, чишћење берми, ригола и уређење банкина (поред саобраћајница).

5. Место извођења радова:територија града Ужица

6.Предмет јавне набавке: Одржавање трупа пута и система за одводњавање

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на одводњавању и површински радови- 45232451-8.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.портал.ујн.гов.рс или са сајта наручиоца-www.градузице.орг

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу:Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Одржавање трупа пута и система за одводњавање(радови); ЈН ВИИИ Број 404-152/17- НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 28.04.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10. Понуда са варијантама није дозвољена.

11.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 28.04.2017. године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13.Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понудаи одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15.Лица за контакт су: Славиша Пројевић,дипл. економистаслависа.пројевиц@узице.рс,

Ивана Дрчелић,  дипл.економиста, ивана.дрцелиц@узице.рс.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Претходна страна