Налазите се: Почетна
ПОЗИВ
  Контактирајте нас у вези ПОЗИВ   Пошаљит пријатељу више информација о ПОЗИВ

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за послове органа града,

општу управу и друштвене делатности

Комисија за јавну набавку

ИВ број 404-143/2017

13.04.2017.године

У ж и ц е

 

 

На основу члана 39.и 55 став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15, и 68/15) и Одлуке Начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуге ИВ број 404-143/2017 од 10.04.2017. године

 

 

ГРАД УЖИЦЕ -ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

                                   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.градузице.орг

Врста наручиоца: Градска управа

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и додзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Врста предмета: услуга.

4. Предмет јавне набавке су комуникационе услуге:Л3ВПН и Интернет

Назив и ознака из општег речника набавки: 72410000-провајдерске услуге

5. Критеријум за доделу уговора је најнажа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке - www.портал.ујн.гов.рс или са сајта наручиоца - www.градузице.орг

7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку Комуникационе услуге Л3ВПН и Интернет , ЈН ИВ број 404-143/2017 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је 28.04.2017 године до 11,00 часова без обзира на начин достављања понуда.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 28.04.2017. године  у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

11. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Лице за контакт:

Миле Дикић е маил  миле.дикиц@узице.рс

Славиша Пројевић, е маил слависа.пројевиц@узице.рс

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

Претходна страна