Налазите се: Почетна
ПОЗИВ
  Контактирајте нас у вези ПОЗИВ   Пошаљит пријатељу више информација о ПОЗИВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за

инфраструктуру и развој

ВИИИ Број: 404-75/17

14.03.2017. године

У ж и ц е

 

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника градске управе града Ужица за инфраструктуру и развој, о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку, ЈН  ВИИИ број: 404-75/17 од 14.03.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

 

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице - Начелник, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.градузице.орг

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка : Отворени поступак јавне набавке

3. Врста предмета: радови.

4. Предмет јавне набавке су радови на уређењу платоа испред градске куће.

Ознака из општег речника набавки је: Сектор Ф - грађевинарство; Шифра ОРН: 45432112-2 Поплочавање, 45233253 Радови на површинском слоју пешачких стаза, 45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45316100 Инсталације спољне расвете.  

5. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може преузети на Порталу управе за јавне набавке - www.портал.ујн.гов.рс или са сајта наручиоца - www.градузице.орг

7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне  и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.   Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку радова у отвотеном поступку, ЈН ВИИИ број 404-75/17- НЕ ОТВАРАТИ. - Радови на уређењу платоа испред градске куће.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 19.04.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 19.04.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.

13.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда и биће објављен на порталу управе за јавне набавке и сајту наручиоца  у року од 3 дана од дана доношења.

14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење  понуде.

15. Лица за контакт су: Вера Вукосављевић, дипл. правник вера.вукосављевиц@узице.рс  и Славиша Пројевић, дипл. економиста слависа.пројевиц@узице.рс ; телефон 031/590-138

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

Претходна страна