Налазите се: Почетна
ПОЗИВ
  Контактирајте нас у вези ПОЗИВ   Пошаљит пријатељу више информација о ПОЗИВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за послове органа града,

општу управу и друштвене делатности

Комисија за јавну набавку

ИВ број 404-70/2017

13.03.2017. године

У ж и ц е

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ИВ број 404-70/2017, од 10.03.2017.  године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА УЖИЦА

Упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.градузице.орг

2.Врста наручиоца: Градска управа.

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

4. Врста предмета: услуга.

5. Предмет јавне набавке: пружање услуге - Помоћ у кући за старије особе

Назив и и ознака из општег речника набавки: 85312100- дневне услуге у заједници.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке - www.портал.ујн.гов.рс или са сајта наручиоца - www.градузице.орг

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда  за пружање услуге: Помоћ у кући за старије особе, ЈН ИВ број 404-70/2017 - НЕ ОТВАРАТИ

 На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда: 21.03.2017. године до 13,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 21.03.2017. године у 14,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

14. Славиша Пројевић, е маил слависа.пројевиц@узице.рс

     Вера Вукосављевић, е маил вера.вукосављевиц@узице.рс

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

 

 

 

Претходна страна