Налазите се: Почетна
Обавештење о решењу
  Контактирајте нас у вези Обавештење о решењу   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење о решењу

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

 

На основу чл.10 став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца  пројекта - предузетника Борка Бакића, СЗР БАКИНГ, ул. Бањичка бр.8, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат браварске радионице која се бави израдом предмета од метала, а планира се на локацији на Локви, 5 километара од центра града, на путу Ужице - Луново село, на кат. парцели бр. 934/3 КО Пониковица, Пониковица у Ужицу.

 

У спроведеном поступку донето је решење број ВИ 502-13/17 од 08.05.2017. године да за пројекат браварске радионице која се бави израдом предмета од метала није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта на животну средину.

 

Пројекат - браварске радионице која се бави израдом предмета од метала, а планира се на локацији на Локви, на путу Ужице - Луново село, на кат. парцели бр. 934/3 КО Пониковица, према Листи И и Листи ИИ Уредбе,  није пројекат за које је обавезна израда Студије о процени утицаја на животну средину или за које се може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину, јер се дати пројекат не налази ни на Листи И и Листи ИИ - Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласнику РС", бр. 114/2008).

 

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, 2 спрат, улица Петра Ћеловића бб. и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се предаје Градској управи града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 440,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

 

 

Претходна страна