Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 4. и 5. и чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

                                      О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. ул. Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ - Историјски Архив» за остваривање сервиса УМТС2100, која се планира да се инсталира на објекту «Историјског Архива» (смештај опреме је предвиђен на тераси на трећем спрату објекта, док је монтажа антенског система планирана на новом носачу уз фасаду објекта),  на адреси у ул. Жичка бр.17, на кат.парцели бр. 9200/1 КО Ужице, град Ужице.

 

У спроведеном поступку донето је решење број ВИ 502-6/17 од 13. априла 2017.године да је за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ - Историјски Архив» носиоца пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи ИИ - Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије», број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони РБС мобилне телефоније ознаке «УЕ - Историјски Архив» чији је саставни део Извештај о испитивању ЕМ зрачења, носиоца пројекта  «Телеком Србија» а.д., ул. Таковска бр.2, Београд.

 

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у улици Петра Ћеловића бб., у Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу града Ужица, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

 

 

 

Претходна страна