Налазите се: Почетна
ОГЛАС
  Контактирајте нас у вези ОГЛАС   Пошаљит пријатељу више информација о ОГЛАС

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

- ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 - одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За урбанистичко-архитектонску разраду кат.парцела бр.8983, 8982, 8974 и 8980, све КО Ужице ради реконстструције и изградње објеката пијаце „Липа“ у Ужицу, град Ужице .

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој “ Ужице, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх, број лиценце 200 0501 03, аутор идејног решења Владица Аранђеловић, дипл.инж.арх. лиценца број 300 3306 03, а наручилац УП је ЈКП „Биоктош“ Ужице.

 Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 08. марта 2017.године до 14 марта 2017. године, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 4, приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат.парцела бр.8983, 8982, 8974 и 8980, све КО Ужице ради реконстструције и изградње објеката пијаце „Липа“ у Ужицу, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас је истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 08.03.2017. године.

Претходна страна