Налазите се: Почетна
ОГЛАС
  Контактирајте нас у вези ОГЛАС   Пошаљит пријатељу више информација о ОГЛАС

На основу члана 37.,62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03,3/04,4/04 и 10/05 ), члана 6. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр. 3/4) и Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији  Града Ужица (Сл. лист Града Ужица бр. 27-1/15 од 26.10.2015.год. )  , Град Ужице, Градска управа за урбанизам,изградњу и имовинско-правне послове расписује

 

                                                              О Г Л А С

за давање  у  закуп  градског  грађевинског  земљишта у јавној својини  прикупљањем  затворених  писаних  понуда

           

                       И  ЛОКАЦИЈЕ  ОЗНАКЕ  » С » - ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД

    ( максималних димензија 120 x 60 цм , уз могућност постављања сунцобрана)

 

Површина локације: 3 м2

Рок закупа локације :  01.04.- 01.10.2017.год.

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 5.000,00 динара

Кауција: 15.000,00 динара

 

Напомена:Локација Л25:Улица Трг Светог Саве-Мали парк и на Градској плажи-предвиђене су две локације,за постављање колица за продају сладоледа,у свему према графичком прилогу.Колица се постављају на локацији 1 у периоду од 01.04.-20.06. и 01.09.-01.10.у времену од 08-18 часова, а на локацији 2 у периоду 21.06.-31.08.у времену од 08-19 часова.Ван предвиђеног времена,колица за продају сладоледа се морају уклонити.

 

Ужице

 

 

ЛОКАЦИЈА

 

ПОЧЕТНИ    ИЗНОС

ЗАКУПНИНЕ , КОЈИ СЕ ЛИЦИТИРА

Л1:

Плажа-испред хотела »Турист«

 

9.778,20

Л2:

Плажа-испред хотела »Турист«

 

9.778,20

Л3:

Ул.Д.Туцовића-испред Прве основне школе

» Краљ Петар ИИ »

 

14.535,40

Л4:

Ул.Д.Туцовића-на Тргу поред травњака

14.535,40

Л5:

Ул. Димитрија Туцовића  -испред пословнице

»Лутрије Србије »

 

14.535,40

Л6:

 Ул.Д.Туцовића-у близини банке »Интеса«

 

 

14.535,40

Л8:

Ул.Д.Туцовића , испред продавнице спортске опреме

 

14.535,40

Л9:

Ул.Д.Туцовића , испред »Ерсте »банке

 

14.535,40

Л10:

Ул.Југ Богданова бр.12-14

 

14.535,40

Л11:

Ул.Д.Туцовића -испред РК«Београд«

 

14.535,40

Л12:

Ул.Д.Туцовића -испред РК«Београд«

 

14.535,40

Л13:

Ул. Д.Туцовића -Стефановића пролаз

 

14.535,40

Л14:

Ул. Д.Туцовића -Ускоковићев пролаз

 

14.535,40

Л15:

Трг Светог Саве

 

14.535,40

Л16:

Ул. Д.Туцовића -преко пута Музеја

 

14.535,40

Л19:

Велики парк-у близини Хале спортова

 

9.778,20

Л20:

Ул.ДимитријаТуцовића бр.133

 

14.535,40

Л22:

Ул.Димитрија Туцовића-на Тргу поред травњака

 

14.535,40

Л23:

Ул.Димитрија Туцовића- »Цветни трг«

 

14.535,40

Л25:

Ул. Трг Светог Саве-Мали парк и Градска плажа-две локације за постављање колица за

продају сладоледа

 

14.535,40

 

Крчагово

Л1:

Ул.М.Обреновића - испред Поште у

Крчагову

 

7.258,70

Л2:

Насупрот ОШ " Слободан Секулић " Крчагово

 

7.258,70

 

 

Севојно

Л1:

Ул.А.Вучковића-поред Зелене пијаце

 

5.158,40

Л2:

Ул.А.Вучковића-испред продавнице«Сретен Гудурић«-

 

5.158,40

              

                 ИИ   ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ

 

ИИ 1. Локације ознаке " К " - домицилна локација за постављање

колица за продају кокица ( дозвољена је слободна форма у оквиру габарита максималних димензија 80/80/220 цм )

 

Рок закупа локације: 1 ( једна ) година

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 5.000,00 динара

Кауција: 20.000 динара

 

 

 

ЛОКАЦИЈА

 

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ

 

ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ,

 КОЈИ СЕ ЛИЦИТИРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Л1:

Ул.Д.Туцовића- Трг партизана

 

4 м2

 

33.237,80

 

Л2:

Ул.Д.Туцовића- Трг партизана

 

4 м2

 

33.237,80

 

Л3:

Ул.Д.Туцовића- Трг партизана

 

4 м2

 

33.237,80

 

 

ИИ 2. Локације за продају кукуруза

 

Износ кауције:20.000,00 динара

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 5.000,00 динара

Површина парцеле: 3 м2

Рок закупа локације: 1 ( једна ) година

 

 

Локација

 

Површина локације

 

Почетни износ закупнине

који се лицитира

Л5:Ул.Д.Туцовића бр.125

(у близини броја,између стубова)

 

2,00 м x 1,50 м

 

29.070,80

Л6: Ул.Д.Туцовића бр.133

(у близини броја,између стубова)

 

2,00 м x 1,50 м

 

29.070,80

 

 

ИИ 3. Локација за продају чипса - постављање колица за продају чипса

 

Локација

 

Површина локације

 

Почетни износ закупнине

који се лицитира

Л12:

Ул.Међај,Градска плажа

 

3 м2

 

8.148,50

 

Износ кауције: 10.000,00 динара

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 5.000,00 динара

Површина парцеле: 3 м2

Рок закупа локације: 01.05.- 30.09.2017.год.

 

ИИ 3. Л-20 Трг партизана - на доњем асфалтираном делу Трга

предвиђен је простор за формирање забавног дечијег парка

за вожњу дечијих аутомобилчића

Површина локације: 21,5 м x 8,00 м ( 172,00 м2 )

                   Почетни износ закупнине,који се лицитира : 178.334,20 динара

Период закупа : од  01.04.-31.10.2017.год.

               (вожња аутомобилчића може се одвијати радним даном од 17-21х,

               а викендом од 9-21х ).

               Кауција :50.000,00 динара

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 10.000,00 динара

 

НАПОМЕНА: У току одвијања „ Спорт феста „ и других ширих градских манифестација на Тргу,аутомобилчићи се морају уклонити са ове локације.

Закупац локације је дужан да се брине о безбедности пролазника и корисника аутомобилчића.

 

УСЛОВИ   ЗАКУПА   ЗЕМЉИШТА:

                Обавеза учесника Огласа који добије предметну локацију у закуп је плаћање:  трошкова комуналне таксе и трошкове одржавања јавне чистоће у свему сагласно Решењу Града Ужица.

               Обавеза закупца који добије грађевинско земљиште у закуп је  да исто уреди и објекат постави у свему према условима из Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији  Града Ужица .

 

УСЛОВИ   ОГЛАСА:

                Право учешћа на Огласу имају сва правна лица и  територији Републике Србије.Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу - огласној пријави која се може добити у Одсеку за грађевинско земљиште, Градске управе за урбанизам,изградњу и имовинско правне послове .

              У пријаву је потребно унети податке о учеснику Огласа и локацији на коју се пријава односи. Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати кауције и депозита на име обезбеђења учешћа на Оглас . Уплату кауције и депозита извршити на уплатни рачун јавних прихода - подрачун за посебне намене: уплата депозита број : 840-818804-47 са моделом плаћања 97 и позивом на број 89-100  , као и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама ( не старију од два месеца ).

                 Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми,у прописно затвореном коверту препоручено или непосредно на адресу: Град Ужице , Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове , Одељење за имовинско-правне послове , Улица Димитрија Туцовића бр.52 ,  до 27.02.2017.год. до 14 часова (без обзира на начин на који се достављају). На коверти мора писати : ЗА ОГЛАС - НЕ ОТВАРАТИ - са јасном писаном ознаком за коју локацију се понуда односи,а на полеђини коверта навести назив понуђача.

                 Понуда мора да садржи: Уредно попуњену  пријаву , доказ о уплати кауције и депозита и  потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима,доприносима и другим јавним дажбинама  (не старију од два месеца ).

                 Неблаговремене понуде, као и понуде које не садрже све наведене елементе сматраће се неважећим и неће се разматрати,а уплаћена кауција се неће враћати.

                 Приоритет на уступање грађевинског земљишта у закуп имаће учесник Огласа који понуди највећи износ закупнине у односу на утврђени почетни.

                Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће Комисија формирана Решењем Градоначелника Града Ужица за давање у закуп грађевинског земљишта дана 28.02.2017.год. у 11 часова, у малој сали Града Ужица.

                 Оглас остаје отворен за преостале локације до давања у закуп свих понуђених локација . Преостале слободне локације додељиваће се у закуп применом мерила: „ доделиће се  понуђачу који први поднесе уредну понуду чије приспеће ће се протоколисати у пријемној канцеларији  ( соба бр.9 ) Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове “.

               Институт отвореног огласа почиње тећи наредног дана од дана истицања резултата овог огласа на огласној табли Града Ужица .

               Приликом одабира најповољнијег понуђача примењиваће се сва мерила из основног огласа.

                 Резултати Огласа биће објављени на огласној табли Града Ужица у року од три дана, а Комисија ће у року од осам дана од дана отварања понуда утврдити најповољнијег понуђача и поднети предлог за давање земљишта у закуп. Учесницима Огласа који нису предложени за доделу земљишта у закуп, по истицању резултата Огласа, биће извршен повраћај уплаћене кауције од стране Града Ужица у року од 3 (три) дана од дана истицања резултата Огласа. Учесницима огласа који су предложени за доделу земљишта у закуп кауција се задржава и урачунава у цену локације.

            Уколико учесник Огласа после отварања понуда, а пре уручења решења о додели земљишта у закуп одустане од понуде, оглас за ту локацију ће се поновити, а понуђач нема право на повраћај уплаћене кауције.

             Уколико  учесник Огласа после истека рока за подношење понуда, а пре отварања понуде,одустане од понуде,нема право на повраћај уплаћене кауције.

              Уколико учесник Огласа коме је уручено решење о додели у закуп земљишта не закључи уговор о закупу са  Градском управом за урбанизам , изградњу и имовинско-правне послове или не плати понуђени износ у року од 30 дана од дана уручења решења, одмах ће се покренути поступак за поништај решења о додели предметног земљишта у закуп и враћање истог у посед Граду Ужицу, без права на повраћај уплаћене кауције.

               Уколико понуђач после отварања понуда , а уколико је најповољнији понуђач, одустане од понуде,односно не закључи уговор  о закупу у остављеном року нема право учешћа на наредном огласу за ту локацију и то у периоду од 5 (пет) година.

               Уколико се на Оглас пријави само један учесник поступак ће се провести, а понуђачу ће се предложити додела земљишта у закуп уколико је понудио најмање почетни износ закупнине за односну локацију.

               Уколико на Огласу за исту локацију два или више учесника Огласа понуде исти износ закупнине, понуђачу чија је понуда прва приспела (прва заведена у регистар ) ,а што се региструје уписником Писарнице Градске управе за урбанизам , изградњу и имовинско-правне послове,предложиће се додела у закуп локације.

               За сва ближа обавештења и увид у предметне локације учесници Огласа могу се обратити Одсеку за грађевинско земљиште, Градске управе за урбанизам,изградњу и имовинско правне послове  , сваким радним даном у времену од 8 до 15 часова или на телефон 590-118.

                   Овај Оглас се налази на сајту Града Ужица на адреси wеб:

                   www.градузице.орг .

 

 

Претходна страна