Налазите се: Почетна
ОДЛУКА
  Контактирајте нас у вези ОДЛУКА   Пошаљит пријатељу више информација о ОДЛУКА

ГРАД  УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ИИ Број 404-4/17

13.02.2017. године

Ужице

 

 

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 100. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 16/13- пречишћен текст) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда ИИ Број 404-4/17 од 13.02.2017. године, Градоначелник града Ужица, доноси

 

                                                    ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор понуђачу са најнижом понуђеном ценом кредита Банца Интеса А.Д. Београд, Милентија Поповића 7б, 11 070 Нови Београд за набавку финансијске услуге- кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у  износу од  200.000.000,00 динара у динарској противвредности - еура, по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, према условима из понуде, са ефективном каматном стопом 1,62%, ценом кредита у износу од 8.177.756,06 динара и роком одобравања кредита најкасније 10 дана од дана потписивања уговора.

Рок коришћења кредита је пет година, без грејс периода.

 

                                                       Образложење

 

Наручилац град Ужице, Градоначелник града Ужица Одлуком ИИ Број 404-4/17 од 20.01.2017. године покренуо је поступак за набавку финансијске услуге- кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 200.000.000,00 динара у динарској противвредности -еура, по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај. Рок коришћења кредита је пет година, без грејс периода.

Набавка финансијске услуге- кредита спроведена је на основу члана 7.13) Закона којом је прописано да се на набавке финансијских услуга не примењује Закон о јавним набавкама.

Комисија образована решењем Градоначелника града Ужица ИИ Број 404-4/17 од 20.01.2017. године, спровела је поступак набавке финансијске услуге- кредита.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављен је на сајту града Ужица 20.01.2017. године.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена кредита исказана у укупном износу набавке кредита (главница + камата+ трошкови- главница) у апсолутном износу.

 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 03.02.2017. године са почетком у 13 часова у канцеларији број 28 у Градској управи града Ужица од стране комисије образоване Решењем Градоначелника број ИИ Број 404-4/17 од 20.01.2017. године.

 

Благовремено, до 03.02.2017. године до 12 часова приспеле су три понуде банака и то:

 

Број под којим је понуда заведена код наручиоца

Назив понуђача

Датум пријема

Време пријема

ИИ 404-4/17

Социете Генерале Банка Србија А.Д.

03.02.2017. године

11:08

ИИ 404-4/17

УниЦредит Банк Србија А.Д.

03.02.2017. године

11:43

ИИ 404-4/17

Банца Интеса А.Д. Београд

03.02.2017. године

11:58

 

Неблаговремених понуда није било.

Комисија је сачинила записник о отварању понуда који је уручен лично уз потпис присутним овлашћеним представницима банака у 14:08 часова.

У поступку прегледа и стручне оцене понуда,  Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда и констатовала следеће:

 

  1. Понуда понуђача Социете Генерале Банка Србија А.Д, адреса Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б,       11 000 Београд, са ефективном каматном стопом 1,199 %, цена кредита је 6.000.771,358 динара. Период важности понуде је 30 дана од дана отварања понуде.
  2. Понуда понуђача УниЦредит Банк Србија А.Д, адреса Димитрија Туцовића 97, 31 000 Ужице, са ефективном каматном стопом 2,38 %, цена кредита је 11.962.169,95 динара. Период важности понуде је 30 дана од дана отварања понуде.
  3. Понуда понуђача Банца Интеса А.Д. Београд, Милентија Поповића 7б, 11 070 Нови Београд, са ефективном каматном стопом 1,62 %, цена кредита је 8.177.756,06 динара. Период важности понуде је 30 дана од дана отварања понуде.

Све наведене банке су доставиле образац број 1, план отплате кредита и уговоре о наменском кредиту потписане од стране банака, што је тражено у позиву који је истим достављен.

 

У Извештају о стручној оцени понуда комисија је утврдила:

 

  1. Да је понуда  банке Социете Генерале Банка Србија А.Д. неприхватљива јер није испоштовала услове Позива који је објављен на сајту града Ужица 20.01.2017. године, тако што нису поступили по тачки 16. Позива и нису приликом формирања номиналне каматне стопе узели референтну каматну стопу 3М ЕУРИБОР на дан  20.01.2017. године, као дан упућивања Позива, а која је на тај дан износила - 0,328 %, (што се види из прилога фотокопије референтне стопе на дан 20.01.2017. године). На тај начин са својом понудом није обезбедила равноправност понуђача. Социете Генерале Банка Србија А.Д. је у својој понуди на дан 20.01.2017. године уместо 3М ЕУРИБОР који је важио на тај дан (- 0,328%), приликом формирања НКС применила 3М ЕУРИБОР од - 0,319 % (мању за 0,009 %). Из тог разлога комисија сходно тачки 16. Позива понуду је оценила као неисправну и није узела у разматрање.

 

  1. Остале две банке су испуниле услове дате у позиву:

Назив понуђача

Ефективна каматна стопа у процентима и цена кредита

УниЦредит Банк Србија А.Д

  1.  

11.962.169,95 динара

Банца Интеса А.Д. Београд

  1.  

8.177.756,06 динара

 

Комисија је предложила наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора за набавку финансијске услуге кредита понуђачу Банца Интеса А.Д. Београд, Милентија Поповића 7б, 11 070 Нови Београд, као понуђачу са најнижом понуђеном ценом кредита у износу од 8.177.756,06 динара и да са наведеним понуђачем закључи уговор.

На основу свега изнетог, а полазећи од Извештаја о стручној оцени понуда ИИ Број 404-4/17, донета је Одлука као у диспозитиву.

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

 

 

 

 

 

Одлуку доставити:

- Социете Генерале Банка Србија А.Д. Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, 11 000 Београд

- УниЦредит Банк Србија А.Д. Димитрија Туцовића 97, 31 000 Ужице

- Банца Интеса А.Д. Београд Милентија Поповића 7б, 11 070 Нови Београд

 

Претходна страна