Налазите се: Почетна
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
  Контактирајте нас у вези ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ   Пошаљит пријатељу више информација о ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 

Број: 07-365/9
Датум: 17.03.2017.год.
На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 17. '' Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и слично ) мостова средње сложености ,распона до 12 метара“ за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује : 
ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку
Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.
У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице,Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице,www.дирекцијауе.рс 
Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52,Ужице www.узице.орг.
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца.
Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 17. - '' Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и слично ) мостова средње сложености ,распона до 12 метара“.
Радови на изградњи мостова и тунела,окана и подземних железница  - 45221000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3     ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 17.07.2016.год. до 17.07.2019.год.
Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 17.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 17.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.
Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.дирекцијауе.рс.
Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.17 „ Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и слично ) мостова сред. сложености ,распона до 12 метара.“, су следећи подносиоци пријава: 
Назив/име подносиоца пријаве
1. “ Гинеx интернатионал Градбени инжењеринг“ ДОО Београд, Ул.Владете Ковачевића бр.2а, 11 000 Београд
2. ГП“Стабил про „Ужице, Ул.Ратарска бр.152,31 000  Ужице
3. ЈКП “ Нискоградња“ Ужице, Ул. Међај бр.19, 31 000 Ужице
4. СГР “ Мајстор“ Ужице, Ул. Ратарска бр.142, 31 000 Ужице
5. “Нови Пазар пут „ АД Нови Пазар, Ул.Шабана Коче бр.67,36 300 Нови Пазар
6. Заједничка пријава :“Гранит плус „ДОО Севојно (носилац посла ) Ул. Драгачевска бб ,31 205 Севојно  и „ ЦХПУ“ ДОО Ивањица , Ул.Крајишких бригада бр.11, 32250 Ивањица
7. “ Ентеко „ ДОО Ужице, Ул.Вуколе Дабић бр.1 , 31 000 Ужице
 
ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за  ЈН бр.17.  :   410 - 415 или 418
ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ : комбинована машина за ископ и утовар , камион мин.носивост 10 тона , цевна скела и подупирачи за разупирање и подупирање , первибратор и компресор са гарнитуром пнеуматских пикамера.
 
Лица за контакт: 
 Славиша Пројевић, дипл.економиста , слависа.пројевиц@узице.рс 
Вера Вукосављевић, дипл.правник ,вера.вукосављевиц@узице.рс 
Милица Николић,дипл.економиста ,милица.николиц@узице.рс 
 тел: 031/590 -138; 592 - 428; 

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ

Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ

Надлежни орган Наручиоца
Начелник,
     
Милоје Марић,дипл.економиста
Претходна страна