Ловни туризам

Ловни туризам  има велике могућности и перспективе за даљи развој са ловиштима:

Lovni turizambird hunting

Ловиште Шарган, површине 13.784 ха (корисник ЈП Србија шуме), удаљено је од Београда 250 км на магистралном путу Београд-Ужице-Вишеград, у непосредној близини чувене Шарганске осмице. У овом ловишту лови се срна, дивља свиња и зец. Смештај ловаца могућ је у ловачкој кући, у живописном пределу Шаргана, која располаже камин салом и собама са укупно 7 лежаја.

 

Ловиште Јелова Гора површине 2.158 ха (корисник ЈП Србија шуме), удаљено је од Београда 212 км, а од Ужица само 12 км. Лов на дивљач у овом ловишту је срна, дивља свиња и зец. Смештај у хотелима у Ужицу и на Златибору.

 

Ловиште Ђетиња, површина 54.334 ха (корисник ЛУ Алекса Дејовић).

 

Бањски туризам - Две мање терме на простору села Стапари и Биоска омогућавају развој бањског туризма. Температура воде од 35,5 0 Ц - 36,4 0 Ц условљава лечилишну функцију што даље условљава изградњу објеката одређене намене, а самим тим је сврсисходније и потпуније задовољавати потражњу посетилаца. Близина планине Таре као будућег планинског здравствено-лечилишног центра пружа услове за комбиновање планинског и бањског туризма.

 

Рибарство - Веома разграната мрежа отворених водотокова са чистом водом на територији града представља велики потенцијал за изградwу, пре свега хладноводних рибњака за узгој салмонидних врста рибе, а у доњим токовима река Ђетиње и Лужнице могућа је изградња рибњака за ципринидне врсте риба. Овакав потенцијал није довољно искоршћен углавном зато што тржиште за откуп и дистрибуцију рибе није адекватно организовано. У наредном планском периоду овој привредној грани треба посветити више пажње.

 

 Лов и риболов

Ловачко друштво А.Дејовић Међај22       031 514 372
Градска орг. спортских риболоваца Ђетиња Међај бб 031 519 812