Људски ресурси

Укупан број становника града Ужица износи 78.040, од тог броја 40.166 чине жене док 37.874 су мушкарци.

Од укупног броја становника 59.747 живи у Граду, док 18.293 у селима.

Просечна старост становништва износи 42,08 година.

Очекивано трајање живота код зена је 77,57 година, док код мушкараца 73,41 годину.

Од укупног броја становника, 98%  чини српско становништво. Поред српског становништва на подручју града Ужица живе и:  Црногорци, Југословени, Хрвати, Роми, Македонци, Муслимани, Словенци, Мађари, Руси,Бошњаци,Словаци, Буњевци, Русни, Албанци, Немци, Украјинци и Бугари.

Година

Укупан број становника

Променаброја становника

Индекс промене броја становника

1948

45.667

-

-

1953

50.755

5.088

111,1

1961

57.062

6.307

112,4

1971

67.555

10.493

118,4

1981

77.049

9.494

114,1

1991

82.303

5.254

106,8

2002

83.022

719

100,8

2011

78.040

-4.982

93,9

 Тенденције у промени броја становника, Извор:Републички завод за статистику  - РЗС

 На подручју града Ужица,  између три пописа дошло до смањења укупног броја становника за 5,2%

 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

 

Попис  2002

Попис 2011

укупно

младићи

девојке

укупно

младићи

девојке

Укупно становништво  15 и више година

69.969

33.983

35.981

67.503

32.558

34.945

Без школске  спреме

3.536

466

3.070

1.574

113

1.461

Непотпуно основно образовање

8.085

3.026

5.059

5.587

1.461

3.886

Основно образовање

17.043

7.818

9.225

13.564

6.265

7.299

Средње образовање

32.915

18.259

14.656

35.834

19.365

16.469

Више образовање

3.682

1.875

1.807

4.372

2.094

2.278

Високо образовање

4.336

2.311

2.025

6.380

2.944

3.436

Непознато

367

228

139

192

76

116

 

 

 

 

 

 

 

Упоредни преглед образовне структуре становништва између два пописа, Извор:Републички завод за статистику  - РЗС