Налазите се: Почетна
КОНКУРС
  Контактирајте нас у вези КОНКУРС   Пошаљит пријатељу више информација о КОНКУРС

Република  Србија

Г Р А Д     У Ж И Ц Е

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

 

ИИ Број 503-10/17

Датум:17.03.2017.год.

 

 

На основу тачке 1. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у граду Ужицу за 2017.годину (Сл.лист града Ужица број 11/17) Градоначелник града Ужице расписује)

 

К О Н К У Р С

За јавно прикупљање пријава за непосредно учешће града Ужица у суфинасирању

 

 МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2017.ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет овог Конкурса је јавно прикупљање пријава за непосредно учешће Града Ужица у суфинасирању мера енергетске ефикасности породичних кућа на подручју града Ужица. Под мерама енергетске ефикасности које се субвенционишу Конкурсом сматрају се искључиво: извођење потребних радова на изградњи спољнег термичког омотача са завршном фасадом, набавка и уградња спољне столарије, набавка ложишних уређаја на биомасу и природни гас без трошкова уградње истих. Мере су дефинисане Правилником о мерама енергетске ефикасности на породичним кућама у 2017.години (у даљем тексту Правилник). Правилник се налази на интернет страници града Ужица  www.градузице.орг.

Циљ пројекта је смањење штетних емисија, односно смањење загађивања ваздуха у зимском периоду, кроз уштеде у енергентима које ће се остварити бољом изолацијом стамбених објеката и коришћењем еколошких горива, повећање свести о енергетским потребама, уштедама и рационалном коришћењу енергије за грејање у објектима физичких лица.

У 2017.години планира се суфинасирање:

 

1.1. Набавке и уградње материјала за изолацију спољних зидова, максимално до 120.000,00 динара са ПДВ по објекту, односно до 50 % износа по објекту са ПДВ.

Планирана средстава 3.000.000 динара.

 

1.2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима, максимално до 80.000,00 динара са ПДВ по објекту, односно до 50 % износа по објекту са ПДВ.

Планирана средстава 2.400.000 динара.

 

1.3. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет, максимално до 85.000,00 са ПДВ за један котао, без уградње и додатних делова који по спецификацији произвођача нису саставни део опреме, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.

Планирана средства 1.100.000 динара.

 

1.4. Набавка котлова на гас максимално до 60.000,00 са ПДВ за један котао, без уградње и додатних делова који по спецификацији произвођача нису саставни део опреме, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.

Планирана средства 1.500.000 динара.

 

            Неповратна новчана средства ће се исплаћивати искључиво за трошкове настале након датума објаве листе корисника средстава.

 

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 

Право на коришћење средстава намењених Конкурсом, могу остварити физичка лица која имају пребивалиште на територији града Ужица и која улажу сопствена средства у мере за које се расписује Конкурс (у даљем тексту: Корисници средстава), осим власника стамбено-пословних објеката и лица која су у претходним годинама користила средства града.

 

 1. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

 

            Услови које подносилац захтева мора да испуни да би добио неповратна новчана средства су следећи:

1.Да је власник и да живи у породичној кући која је изграђена на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони (према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду.

 

            2. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:

            -доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

            -грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,

            -грађевинску дозволу добијену из поступка легализације  или          

            -да је објекат озакоњен у поступку озакоњења.

      

            3. Да редовно измирује обавеза по основу јавних прихода буџета града Ужица и комуналне обавезе,

           

            4. Да постоје услови за прикључење на гасовод уколико се набавља котао на гас.

 

           

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

           

            Подносилац пријаве на Конкурс мора приложити следећу документацију:

 

            4.1. Потписан и попуњен Пријавни образац (захтев) за суфинасирање мера енергетске ефикасности,          

            4.2. Услове „Ужице гас“ а.д. о прикључењу на гасовод уколико се набавља котао на гас,

            4.3. Потписану изјаву о коришћењу горива (за радове под 1.1. и 1.2.),

            4.4. Копију личне карте,

            4.5. Извод из листа непокретности поседовног листа за објекат (обезбеђује Град),

            4.6. Изјаву о броју чланова заједничког домаћинства

            4.7. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,

     4.8. Потврду о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета града Ужица (пореска пријава мора бити усклађена са стварном квадратуром објекта, потврду обезбеђује Град),  

     4.9. Последњи рачун о плаћеним комуналним обавезама (даје се на увид Комисији на лицу места).

     4.10.Уговор о испоруци гаса доставља се уз захтев за повраћај средстава, након уградње котла,

    

     Уколико после завршеног бодовања за објекте одабране за суфинансирање, Комисија на терену уочи да има неслагања, обавезна је провера усклађености пореске пријаве од стране службеника пореске администрације.

 

Уколико стамбени објекат има два или више власника по етажама, за радове по 1.1. потребно је да конкуришу сви власници. Пријаве се предају истовремено и заводе под једним бројем. Неће се одобравати термичка изолација стамбених објеката само за појединачне етаже. Овај услов не важи за сутерене чији фасадни зид је обрађен каменом или сличним материјалом.

Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата, (осим ако овлашћени инжењер у свом извештају не оцени да је подносилац захтева у ранијем периоду извршио замену одређеног броја прозора и врата која испуњавају критеријуме енергетске ефикасности), као ни улазних врата која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на свим етажама до износа планираног за суфинасирање.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

     Средства се могу користити само за једну од мера од 1.1. до 1.4.

 

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА, ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 

Пријава се доставља поштом или лично (канцеларија 9) у писаном облику, у затвореној коверти са именом и презименом и адресом подносиоца захтева, на следећу адресу:

Град Ужице

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Димитрија Туцовића 52

 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2017.ГОДИНУ-Не отварати

Пријаве ће се примати 30 дана од дана објављивања у листу „Вести“. Задњи дан пријема документације 19.04.2017.године до 15,00 часова.

Непотпуне пријаве, пријаве достављене након истека наведеног рока као и пријаве које се не односе на предмет Конкурса, неће се разматрати.

 

6.   ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА

 

Преглед и оцењивање пристиглих пријава и избор корисника субвенција спровешће Комисија именована од стране Градоначелника. Листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених бодова. Коначну одлуку о одабиру корисника средстава донеће Комисија, о чему ће подносиоци захтева за суфинансирање бити писмено обавештени у року од 45 дана од задњег дана пријема пријаве на Конкурс.

Уколико се ради о заједничком захтеву више власника етажа у стамбеном објекту, поднетих за изградњу спољне изолације и набавку котлова, засебно се оцењују (бодују). Максимални збир бодова сваког власника етаже се сабирају, деле са бројем власника и тако добијена средња вредност је оцена заједничке пријаве.

Уколико се два захтева на крају бодовне листе за доделу субвенције оцене са истим бројем бодова, субвенцију ће добити подносилац захтева са већим коефицијентом К, уколико и тада број бодова буде исти предност имају становници И зоне (према пореској пријави).

Против Одлуке о избору корисника средстава по објављеним резултатима Конкурса, учесник на Конкурсу може поднети приговор Градском већу, у року од 3 дана од пријема писменог обавештења о Одлуци о избору корисника средстава. Приговором се може тражити само преиспитивање Одлуке Комисије у односу на могућу повреду права подносиоца приговора о оцени његове пријаве. Одлука Градског већа је коначна.

За кориснике средстава за радове 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. израдиће се Технички извештај о енергетском стању објекта. Извештај ће израдити енергетски менаџер града Ужица.

У случају приказивања неистинитих података, који по оцени Комисије не одговарају стању на терену, пријава ће бити одбијена.

 

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

 

После провере Конкурсне документације и изласка Комисије на терен, бодовање и избор корисника средстава вршиће се према критеријумима из Правилника.

Све поднесене пријаве на Конкурс предмет су провере. Листа корисника за доделу средстава утврђује се на основу броја додељених бодова.

            Уколико град Ужице током трајања Конкурса не прими довољан број важећих пријава за поједини модел побољшања енергетске ефикасности објекта за који су обезбеђена средства, Комисија ће повећати број корисника средстава за други модел зависно од броја пристиглих пријава за поједини модел.

           

 1. ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

 

              На основу Одлуке о избору корисника средстава, град Ужице ће са свим одабраним корисницима склопити Уговоре о суфинасирању. Након изведених радова за послове од 1.1.- 1.4. потребно је граду Ужицу доставити захтев за повраћај средстава који треба да садржи следећа документа:

            -доказ о завршетку радова (потврда енергетског менаџера),

            -рачуне о завршеним и плаћеним радовима,

            -попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове.

            -уколико је набављен котаоа на гас, уговор са предузећем „Ужице гас“ а.д.

            У року од 30 дана, од дана подношења захтева за повраћај средстава, 50% укупне вредности инвестиције, али не више од максималних износа предвиђених за одређен модел финасирања (1.1.- 1.4), биће пренето на текући рачун корисника.

            Процес спровођења мера енергетске ефикасности надзираће и пратити стручне службе Одељења за заштиту животне средине и енергетски менаџер града Ужица, којима ће одабрани корисник средстава дати на увид пријавну документацију.

 

              Прихватљиви укупни инвестициони трошкови са ПДВ-ом односе се на:

 • Набавку и уградњу термичке изолацију спољних зидова са фасадом:
 • до 1800,00  дин/м2
  • Набавку и уградњу спољне столарије са одговарајућим термичким својствима:
   • прозори и балконска врата до 12.000,00 дин/м2
   • улазна врата до 20.000,00 дин/м2
 • Набавку ложних уређаја на пелет и природни гас без трошкова уградње:
  • уређај(котао) на пелет који подразумева сам котао, резервоар за гориво, врата и горионик
  •  уређај(котао) на природни гас-основна верзија

Не прихватају се трошкови радова и набавке материјала који настану пре датума потписивања уговора.

 

КРИТЕРИЈУМИ

 

Под критеријумима енергетске ефикасности које је потребно задовољити, сматрају се искључиво следећи:

              а) Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (У-коефицијент прелаза топлоте):

 • У &ле; 1,5 W/м2К за прозоре и  балконска врата
 • У &ле; 1,6 W/м2К за спољна врата

              б)Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

 •  У &ле; 0,4 W/м2К  за термичку изолација

             

              Боја спољнег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

                          Конкурсом није прописан произвођач опреме и извођач радова.

              Корисник средстава ће сам сносити трошкове радова и опреме који превазилазе прихватљиве трошкове, а односе се на: посебан дизајн фасаде, столарија у боји, улазна врата са посебним безбедносним елементима, уређаји на пелет односно природни гас са додатном опремом и слични захтеви.

Власницима објеката који су доставили рачуне са ценама мањим од максимално утврђених, признаваће се износ који је назначен на фактури.

            Одабрани корисник средстава дужан је најкасније у року од 7 дана од дана примљеног обавештења о избору корисника средстава да се изјасни о прихватању мера из Конкурса за који се пријавио и исти је обавезан реализовати и предати Захтев за повраћај средстава најкасније до 15.10.2017.године. Уколико се не изјасни у предвиђеном року, сматра ће се да је одустао од спровођења Мера, а у складу са листом предности за доделу средстава одабраће ће се први следећи подносилац пријаве који ће бити обавезан Меру спровести у складу са роковима који су наведени у претходном тексту.

 

 1. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Овај Конкурс објављен је на службеној интернет страници града Ужица  www.градузице.орг. Достављањем документације на овај Конкурс, подносилац пријаве даје одобрење граду Ужицу да основне податке о подносиоцу пријаве и о понуђеном пројекту објави на службеној интернет страници као и другим електронским и писаним медијима.

Пријавни образац за подношење захтева може се добити на интернет страници града Ужица www.градузице.орг, (преузми ОВДЕ) као и у канцеларији Одељења за заштиту животне средине, зграда у улици Петра Ћеловића бб (Шарена сала).

Све додатне информације могу се добити на интернет страници града Ужица www.градузице.орг, у канцеларији у улици Петра Ћеловића, као и на телефон 031/592-421 и 592 422 или емаил: екологија@узице.рс, и миладин.пецинар@узице.рс.

 

 

 

 

Претходна страна