Налазите се: Почетна
ЈАВНИ ПОЗИВ
  Контактирајте нас у вези ЈАВНИ ПОЗИВ   Пошаљит пријатељу више информација о ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника градске управе града Ужица за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку набавке добара

ГРАД УЖИЦЕ

ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

у  отвореном поступку за јавну набавку ИВ број 404-100/17

 

            1.  Наручилац : Град Ужице, ул.Д.Туцовића 52. Корисник буџетских средстава. Интернет страница наручиоца : www.градузице.орг

 

            2.  Поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступаку.

 

            3. Предмет јавне набавке су добра: Набавка електричне енергије

 

                 Ознака из општег речника набавки је 0931000- електрична енергија.

 

            4.  Јавна  набавка није обликована по партијама.

 

            5.  Критеријум за избор најповољније понуда и доделу уговора  је најнижа понуђена цена.

           

           6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса. Конкурсна документација се преузима непосредно у згради Градске управе града Ужица, Димитрија Туцовића број 52 у канцеларији број 47 сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова до истека рока за подношење понуда, и на интернет адреси наручиоца www.градузице.орг или са портала Управе за јавне набавке.www.портал.ујн.гов.рс

 

         7. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Град Ужице - Градска управа Ужице, Димитрија Туцовића број 52. у затвореној коверти са назнаком  - Понуда за набавку добара - Набавка електричне енергије, ЈН ИВ бр. 404-100/17, - Не отварати. На полеђини коверте уписати тачан назив, адресу, број телефона и особу за контакт  понуђача.

     Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

     У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.

      Крајњи рок за достављање понада је  30-ти дан од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН и сајту града Ужица, www.градузице.орг и то до 11,00 часова,тј. до 24.04.2017.године, без обзира на начин достављања.

      Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда  сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

 

        8.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку последњег дана истека рока за подношење понуда, тј. 24.04.2017.године у 12,00 часова у просторијама Градске управе града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52  у Малој сали уз присуству овлашћених представника понуђача.

 

       9. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

 

    10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

    11.   Контакт особа: Славиша Пројевић, дипл. економиста и Вера Вукосављевић, дипл.правник., тел  031/590-138.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Претходна страна