Налазите се: Почетна
ЈАВНИ КОНКУРС
  Контактирајте нас у вези ЈАВНИ КОНКУРС   Пошаљит пријатељу више информација о ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице, И број 119-9/17, Скупштина града Ужица, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног предузећа

''Велики парк'' Ужице

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

 

            Јавно предузеће ''Велики парк'' Ужице

            Велики парк бб, Ужице

 

ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Јавно предузеће ''Велики парк'' је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- одржавања јавних зелених површина која обухвата уређење, текуће и инвестиционо одржавање зелених рекреативних површина и приобаља,

- управљања непокретностима које су у јавној својини града Ужица, а које Град пренесе на коришћење јавном предузећу

 

МЕСТО РАДА

 

            Ужице, улица Велики парк бб

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

 

            1)  да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа ''Велики парк'';

            5)  да познаје област корпоративног управљања;

            6)  да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7)  да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8)  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Директор се именује на период од четири године.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата а у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

            Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

 

            Пријаве се подносе на адресу:

ГРАД УЖИЦЕ

            Комисија за спровођење конкурса за избор директора

 јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

            Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком ''За јавни конкурс - за избор директора ЈП ''Велики парк'' Ужице и предају се путем поште или на писарници Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

 

ПРИЈАВА

 

            Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

           

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о стеченом високом образовању

- Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима)

-  Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке

- Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова)

- Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Слађана Митровић.

 

Контакт телефон 031/590-150

 

Овај конкурс се објављује у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Вечерње новости'' и на сајту града Ужица www.градузице.орг.

Рок за подношење пријава је 3. мај 2017. године.

Претходна страна