Налазите се: Почетна
ЈАВНИ КОНКУРС
  Контактирајте нас у вези ЈАВНИ КОНКУРС   Пошаљит пријатељу више информација о ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' Ужице, И број 119-7/17, Скупштина града Ужица, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавно комуналног предузећа

''Градска топлана Ужице'' Ужице

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНО КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

 

            Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' Ужице

            Трг Партизана 26, Ужице

 

ПОСЛОВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно :

- ради обезбеђивања трајних услова за производњу и дистрибуцију топлотне енергије - централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања.

 

МЕСТО РАДА

 

            Ужице, улица Трг Партизана 26

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

 

            1)  да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа;

            5)  да познаје област корпоративног управљања;

            6)  да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7)  да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8)  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Директор се именује на период од четири године.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата а у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

            Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

 

            Пријаве се подносе на адресу:

ГРАД УЖИЦЕ

            Комисија за спровођење конкурса за избор директора

 јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

            Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком ''За јавни конкурс - за избор директора ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице и предају се путем поште или на писарници Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

 

ПРИЈАВА

 

            Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

           

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о стеченом високом образовању

- Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима)

-  Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке

- Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова)

- Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Слађана Митровић.

 

Контакт телефон 031/590-150

 

Овај конкурс се објављује у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Вечерње новости'' и на сајту града Ужица www.градузице.орг.

Рок за подношење пријава је 3. мај 2017. године.

 

Претходна страна