Налазите се: Почетна
ЈАВНИ КОНКУРС
  Контактирајте нас у вези ЈАВНИ КОНКУРС   Пошаљит пријатељу више информација о ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, И број 119-6/17, Скупштина града Ужица, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног предузећа

''Ужице развој'' Ужице

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

 

            Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице

            Вуколе Дабића број 1, Ужице

 

ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- градски и приградски превоз путника аутобусима на територији града Ужица, као и обезбеђивање пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза;

- управљање јавним путевима у смислу вршење јавних овлашћења; заштита јавног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве,

- архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда планова, надзор над изградњом грађевина чији је инвеститор град Ужице,

- прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике града Ужица (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и друго) и активно учествује у изради Стамбене стратегије града Ужица,

- израђује програме за реализацију стамбене политике дефинисане Стамбеном стратегијом града Ужица;

- управља пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине;

- управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара продају тих станова;

- израђује програме за реализацију утврђене стамбене политике на нивоу града Ужица;

- врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају под закуп (наплата закупнине, отплата кредита према  зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и друго);

- обавља послове који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима града Ужица;

- развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног становања;

- стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса прописаних прописима који уређују област изградње и планирања;

- обавља и друге послове у области становања од значаја за град Ужице у складу са законом и одлуком оснивача.

 

МЕСТО РАДА

 

            Ужице, улица Вуколе Дабића број 1

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

 

            1)  да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа ''Ужице развој'';

            5)  да познаје област корпоративног управљања;

            6)  да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7)  да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8)  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Директор се именује на период од четири године.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата а у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

            Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

 

            Пријаве се подносе на адресу:

ГРАД УЖИЦЕ

            Комисија за спровођење конкурса за избор директора

 јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

            Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком ''За јавни конкурс - за избор директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице и предају се путем поште или на писарници Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

 

ПРИЈАВА

 

            Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

           

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о стеченом високом образовању

- Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима)

-  Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке

- Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова)

- Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Слађана Митровић.

 

Контакт телефон 031/590-150

 

Овај конкурс се објављује у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Вечерње новости'' и на сајту града Ужица www.градузице.орг.

Рок за подношење пријава је 3. мај 2017. године.

Претходна страна