Структура градске власти

struktura

 

  

СКУПШТИНА ГРАДА
Председник Скупштине града: Бранислав Митровић
Канцеларија број 45
Телефон: 031/590-135
Факс: 031/513-499
 
Скупштина града, у складу са законом:
-        доноси Статут града и пословник Скупштине града;
-        доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
-        утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање                                                                                                                                                                                                                                                                                   висине локалних такса и накнада;
-        подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене   територије Града;
-        доноси програм развоја Града и појединих делатности;
-        доноси просторни план и урбанистичке планове  и уређује коришћење грађевинског земљишта;
-        доноси прописе и друге опште акте;
-        расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
-        оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Града  и   врши надзор над њиховим радом;
-        именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
-        бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
-        поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
-        бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика  градоначелника  и чланове Градског већа;
-        утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
-        утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
-        доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује   јавни дуг;
-        доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
-        прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
-        даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
-        оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
-        даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
-        разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
-        одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
-        информише јавност о свом раду;
-        покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег  акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
-        даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
-        разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник град;
-        разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду;
-        усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
-        доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских  права;
-        обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
 
Градоначелник: Тихомир Петковић
Канцеларија број 33
Телефон: 031/513-959
Факс: 031/513-499
 
Градоначелник:
-        представља и заступа Град;
-        предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;
-        наредбодавац је за извршење буџета;
-        оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
-        даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града;
-        одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, (уз сагласност  надлежног  органа Републике  Србије);
-        усмерава и усклађује рад Градских управа;
-        доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине града;
-        информише јавност о свом раду;
-        подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
-        образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
-        врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Града.
 
Градоначелник је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и Градске управе.
За заменика градоначелника именован је Немања Нешић на основу Одлуке о избору заменика градоначелника.
 
Заменик градоначелника: Немања Нешић
Канцеларија број 35
Телефон: 031/590-180
Факс: 031/513-499
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
 
Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника  и 11  чланова Градског већа.         
Чланови Градског већа Ужица, поред градоначелника и заменика градоначелника су: Драгољуб Костић, Момир Петровић, Катарина Остојић, Миодраг Петковић, Владимир Синђелић, Петар Благојевић, Будимир Вујовић, Дуња Ђенић, Видоје Дрндаревић, Зоран Аџић и Сања Јанковић.
 
           
Градоначелник је председник Градског већа.
Канцеларија број 33
Телефон: 031/590-142
Факс: 031/513-499
 
Градско веће:
-        предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
-        непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
-        доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
-        врши надзор над радом Градских управа, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
-        решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
-        стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
-        поставља и разрешава начелнике Градских управа;
-        образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
-        информише јавност о свом раду;
-        доноси пословник о раду на предлог градоначелника.
-        и врши друге послове које утврди Скупштина града.
 
Секретар Градског већа: Биљана Стеванетић
Канцеларија број 15
Телефон: 031/590-162
Факс: 031/590-125
 
 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 
            За вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине, градоначелника и Градског већа, образују се градске управе за поједине области. Градске управе  су образоване  за четири области. Образоване су, Одлуком о градским управама,  градске управе за:
1.  за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,
2.  за послове  финансија, рачуноводства и привреду,
3.  за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове.
4.  за инспекцијске послове и комуналну полицију.
 
Градске управе поступају према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужне су да сваком омогуће једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Градске управе дужне су да грађанима омогуће брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.
Градске управе дужне су да грађанима дају потребне податке и обавештења и пружају правну помоћ.
Градске управе дужне су да сарађују са грађанима и да поштују личност и достојанство грађана.
 
Градске управе, у областима у којима су образоване:
-        припремају прописе и друге акте које доноси Скупштина града градоначелник и Градско веће;
-        извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
-        решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
-        обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
-        извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
-        обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градског веће;
-        достављају извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње.
Градским управама руководе начелници градских управа. За начелника Градске управе за послове органа града, опште управе и друштвених делатност именован је Петар Вујадиновић, дипл. правник, за начелника Градске управе за послове финансија, рачуноводства и привреде Мирјана Дрндаревић, дипл. економиста за начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Зоран Деспић, дипл. инжењер грађевинарства и за начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију Зоран Милитаров, дипл. правник.
 
Начелник за свој рад и рад градске управе којом руководи одговара Скупштини града и Градском већу у складу са Статутом и Одлуком о организацији градских управа.
            Градско веће може разрешити начелника на основу образложеног предлога градоначелника или најмање трећине чланова Градског већа.
            Предлог за разрешење начелника може поднети и најмање трећина одборника Скупштине града.

 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Начелник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности: Петар Вујадиновић
Канцеларија број 36
Телефон: 031/590-146
Факс: 031/590-125
 
Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреде
Начелник Градске управе за послове финансија, рачуноводства и привреде: Мирјана Дрндаревић
Канцеларија број 28
Телефон: 031/590-141
Факс: 031/590-125
 
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове: Зоран Деспић
Канцеларија број 2
Телефон: 031/590-116
Факс: 031/590-125
 
Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију
Начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију: Зоран Милитаров
Канцеларија број 18
Телефон: 031/590-102
Факс: 031/590-125
 
 
ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА
 
Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
 
Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности обавља послове који се односе на : унапређење организације рада и модернизацију општинске управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе, послове личних стања грађана (матичарски послови)  нормативно-правне послове за потребе органа града, пружање правне помоћи грађанима, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица, врши стручне и административне послове за спровођење избора и референдума, издавање радних књижица и вођење бирачког списка, праћење рада и пружање помоћи месним заједницама, стручне и административно-техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града, рад градоначелника и седница Градског већа и њихових радних тела, врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа Града, уређење и издавање "Службеног листа града Ужица", послове координације, припреме и ажурирање информација за сајт Града, послови информисања, прати и примењује законе и друге прописе из области јавних набавки и спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са комисијом за јавне набавке и израђује годишње извештаје о уговорима о јавним набавкама за потребе државних органа, управља имовином која је у својини и на коришћењу Града и месних заједница.
            У области друштвених делатности обавља послове који се односе на  предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовања, културу, омладину, спорт, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, примарну здравствену заштиту врши надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је град оснивач, прати стање и остваривање програма рада и развоја установа, предлаже мере у циљу спровођења утврђене политике у овим областима, прати спровођење прописа, решава у другом степену о правима из области социјалне заштите која су у надлежности града, предлаже одлуку о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања, доноси програм мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда обавља послове везане за утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине, припрема предлоге општих и других аката, извештаје и анализе за потребе органа града.
            Одлучује у управном поступку о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица, одлучује у првом степену о признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца.
             Обавља и послове инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, као и друге послове у складу са законом.
            У области информационих система и информационих технологија обавља послове који се односе примену и развој информационих технологија, одржавање рачунарске мреже и комуникације, администрирање базе података, развој апликативног софтвера, у сарадњи са републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима чији је оснивач град, односно република успоставља, развија и одржава јединствен географско - информациони систем (ГИС) који садржи податке и информације од значаја за побољшање приступа пословним информацијама и развој привреде на територији града.
Управа комуницира са донаторским организацијама, пословним удружењима и невладиним организацијама у области за коју је основана.
            Врши послове који се односе на одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, обезбеђује превоз моторним возилима са и без возача и стара се о њиховом одржавању, врши послове одржавање чистоће пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала, дактилографске послове, организује рад доставне службе и врши друге сервисне послове за потребе органа града, административно - техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава за потребе органа града.
 
Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреде
 
У Градској управи за послове финансија, рачуноводства и привреде обављају се послови који се односе на: израду одлуке о буџету (допунски буџет, одлука о привременом финансирању и одлука о завршном рачуну), обавештавање финансијске службе директног корисника о одобреним апропријацијама, прописивање методологије и рокова извршења буџета, надзор над коришћењем буџетских средстава, прописивање квота за свако тромесечје, доношење решења о употреби сталне и текуће буџетске резерве, билансирање средстава за исплату зарада и накнада, праћење нивоа зарада и финансијских планова јавних предузећа и утврђивање дозвољеног нивоа, праћење прилива на консолидовани рачун трезора, управљање готовинским средствима и праћење захтева за плаћање расхода, евидентирање тромесечних, односно месечних квота по захтевима директних и индиректних корисника, плаћање са трезора и проверу пријема добара и услуга за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава уз контролу процедура јавних набавки, вођење главне и одабране помоћне књиге за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, управљање дугом, буџетско изврашавање (тромесечно и годишње и израда консолидованог завршног рачуна трезора), припремање и израду предлога финансијског плана, расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација, припремање и комплетирање документације за извршење финансијског плана.
Из области локалне пореске администрације обавља послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања изворних прихода града, обавља канцеларијску и теренску контролу и наплату (редовну и принудну) изворних прихода града, покретање и вођење првостепеног порескопрекршајног поступка за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода; води пореско књиговодство изворних прихода у коме се врши евидентирање свих промена у вези јавних прихода, одржава и развија свој информациони систем, издаје пореским обвезницима  пореска уверења која су им потребна у поступку остваривања одређених права, остварује сарадњу са Пореском управом, као и друге послове  на основу законских овлашћења.
            Из области опште привредних послова врши послове који се односе на : праћење, анализирање и предлагање мера за подстицање развоја привредних области за које је надлежан Град, праћење и предлагање корекције цена из надлежности Града, праћење и анализа кретања у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, учешће у изради и праћење и контрола реализације програма рада јавних предузећа чији је оснивач Град.
            Из области локално-економског развоја обавља послове који се односе на планирање, припрему и имплементацију програма економског развоја, анализира услове на тржишту и сагледава могућности за покретање развојних пројеката, комуницира са донаторским организацијама, анализира могућности за прикупљање средстава намењених реализацији развојних програма, припрема предлоге развојних пројеката, управља реализацијом развојних пројеката, остварује комуникацију са државним органима и институцијама надлежним за питања економског развоја,  регионалном привредном комором, институцијама које се на локалном и регионалном нивоу баве питањима економског развоја, пословним удружењима и невладиним организацијама;  покреће иницијативе за установљавање индрустријског и технолошког парка и бизнис инкубатора, организује и учествује у организацији кампања за информисање јавности, припрема или учествује у припремању промоционих и маркетиншких материјала којима се представљају инвестициони потенцијали Града.
 
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове 
 
            У Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на:просторно планирање, израду нацрта одлука о припремању просторног, односно урбанистичког плана, израда концепта планских докумената, излагање планова на јавни увид, обављање стручних послова за потребе Комисије за планове, издавање информације о локацији, локацијске дозволе, организовање јавне презентације и потврђивање урбанистичких пројеката, потврђивање пројекта парцелације и препарцелације, утврђивање услова за исправку граница суседних парцела, издавање грађевинске дозволе и привремене грађевинске дозволе, издавање употребне дозволе, легализацију објеката, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, доношења решења конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, утврђивање престанка права својине, експропријацију, управљање отпадом, заштиту животне средине, заштиту ваздуха, заштиту и унапређивање зелених површина, заштиту од буке у животној средини, заштиту природе, процену утицаја итд.
 
Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију
 
            У  Градској  управи  за  инспекцијске послове  и   комуналну полицију,  у оквиру  инспекцијских  надлежности  обављају  се  послови који  су   на  основу одговарајућих  законских  прописа и градских одлука  дефинисани  као  инспекцијски надзор  у  грађевинарству,  саобраћају, комуналној  области   и заштити  животне  средине.
            Управа  спроводи и поступак  извршења  решења  градских инспекција.
            Комунална полиција обавља послове који се односе на:  одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;  подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града и врши и друге послове у складу са законом.
Одржавањем комуналног реда из става 1. овог члана сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.