Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

 

Начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Зоран Деспић, дипл. инжењер грађевинарства

У оквиру Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове образују се организационе јединице за вршење сродних послова и то:

1. Одељење за планирање, развој и заштиту животне средине

2. Одељење за спровођење планова и изградњу

3. Одељење за легализацију објеката

4. Одељење за правне послове

5. Служба Фонда за заштиту животне средине. 

Одељење за планирање, развој и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: стартешко планирање, усаглашавање планског развоја и дефинисање предлога приоритета за планско уређивање на територији града, припремање предлога за партнерске пројекте са суседним општинама, округом, регионом и пројеката трансграничне сарадње, сарадњу са осталим градским управама у дефинисању приоритета у припреми предлога развоја града и њиховом програмирању, те предлагању приоритета о прибављању и опремању грађевинског земљишта, заштити простора и уређивању јавног простора; континуирано праћење промена и процеса у простору, израду просторних истраживања и урбаистичких анализа, израду аналитичких подлога за предлагање приоритета у изради, измени и стављању ван снаге планске и урбанистичке документације, предлагање приоритета за израду и набавку топографских, ортофото и других података, имплементацију ГИС-а у поступке у оквиру просторног уређења Града, израду програма за израду планова и припремање одлуке о изради планова, координацију, праћење рада и сарадњу са носиоцима израде планова, проверу усклађености планова у току израде са плановима шире просторне целине, Законом и правилницима.

 У Одељењу се обавља преглед, провера и припрема нацрта и предлога планских докумената и урбанистичких планова у поступку израде и доношења, оглашавање, спровођење процедуре јавног увида и припрема извештаја о јавном увиду, достављање на стручну контролу, овера, издавање елабората планских докумената и урбанистичких планова, вођење и евидентирање документације и чување матрице елабората, мониторинг и евалуација стратешких, планских докумената и урбанистичких планова.  

    У обављању послова Одељење сарађује са струковним организацијама и учествује у припреми и расписивању урбанистичко-архитектонских конкурса за просторе и објекте значајне за град и сарађује, по потреби учествује у раду Комисије за планове.

                    У обављању послова одрживог развоја и заштите животне средине врши послове који се односе на припрему програма заштите животне средине, утврђује посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, израђује програм квалитета ваздуха, површинских вода и изворских вода, јавних чесама, као и загађености земљишта, иницира и учествује у изради и реализацији локалних акционих и санационих планова заштите животне средине и еколошког образовања, заштите јавних и заштићених природних добара, изради и реализацији планова урављања природним добрима, обавља послове заштите природе и заштите заштићених природних добара, припрема предлоге пројеката из области заштите животне средине, спроводи поступак процене утицаја пројеката на животну средину за пројекте за који одобрење за извођење издаје ова управа, образује техничку комисију за преглед студија о процени утицаја на животну средину у складу са Законом, врши мониторинг и евалуацију стратешких и планских докумената, даје сагласност на стратешку процену утицаја планова и програма на животну средину, идр.

   У Одељењу се организују два одсека и то: Одсек за планирање и развој и Одсек за одрживи развој и заштиту животне средине. 

                   Одељење за спровођење планова и изградњу издаје изводе из урбанистичких планова, издаје акте о урбанистичким условима за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката по захтеву грађана, правних лица, јавних служби и установа, утврђује потребну документацију, услове, сагласности и мишљења надлежних органа неопходних за израду аката о урбанистичким условима зависно од намене објекта, даје обавештења о намени простора и могућности градње по захтевима странака, сарађује са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и месним заједницама за потребе рада Одељења, Скупштине града и њених органа, обавља послове потврђивања пројектне документације, даје стручно мишљење у поступку издавања одобрења за изградњу, врши увиђај на терену по поднетим захтевима странака, обрађује информације о појединим предметима, учествује и на пословима везаним за заштиту и унапређење животне средине.

            Одељење обавља послове контроле инвестиционо-техничке документације (идејног пројекта) за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката, припрема предлоге решења о одобрењу за изградњу објеката, издаје одобрења за постављање привремених објеката на јавним површинама, стара се о законитом вођењу поступка издавања одобрења, припрема извештаје о раду, обавља и друге задатке и послове из области припреме земљишта за грађење.

             Одељење обавља послове прегледа техничке документације (главног пројекта) у поступку потврђивања пријема документације за извођење радова на изградњи, доградњи и реконструкцији објеката, врши преглед захтева са техничком документацијом у поступку издавања пријаве за извођење радова за које се не издаје одобрење за изградњу (адаптација, санација, текуће одржавање, промена намене без извођења радова, изградња помоћних објеката и објеката инфраструктуре), издаје потврду за изграђене темеље објеката, доноси решење о припремним радовима, о пробном раду, издаје дозволе за коришћење објеката (употребне дозволе), издаје уверења о старости објеката, уверења о етажирању објеката, води евиденцију издатих потврда о пријему документације за извођење радова и издатих употребних дозвола и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију.  

                У Одељењу се организују два одсека и то: Одсек за спровођење планова и Одсек за изградњу.

                 Одељење за легализацију објеката   У Одељењу се обављају послови на: прикупљању и припремању података по поднетим пријавама за легализацију објеката, изради обавештења о допуни по поднетом захтеву, спровођењу поступка идентификације објеката на терену, издавању обавештења о могућности легализације, а по потреби се врши вештачење на терену са вештаком геодетске струке, прегледу инвестиционо-техничке  документације (пројекта изведеног објекта) у складу са издатим обавештењем, достављену уз захтев за издавање одобрења за легализацију и   врши потврђивање документације, прегледу остале документације која се односи на прибављање посебних услова зависно од намене објекта, непрекидној сарадњи са урбанистом и сарадницима на пословима легализације, утврђивању износа за уплату таксе, архивирању предмета, припреми извештаја о раду. У обављању послова у сталном је контакту са осталим одељењима у овој Управи, Комисијом за планове и осталим органима Града, као и са Службом за катастар непокретности.

                     Одељење за правне послове врши послове који се односе на управно-правне, нормативно-правне, имовинско-правне, послове у области планирања и развоја, послове везане за рад инспекцијских органа, послове везане за рад Комисије за планове (прибављање мишљења, организовање јавне презентације урбанистичких пројекат, потврђивање истих), Комисије за преглед студија о процени утицаја на животну средину, послове везане за комунално-стамбену област у надлежности овог Одељења и др. У области имовинско-правних послова обавља послове који се односе на вођење поступка и израду решења о експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности, враћању земљишта, изузимању земљишта које је одређено као јавно грађевинско, поништају решења о изузимању грађевинског земљишта, издавање тапија за непокретности, припрема решења о утврђивању права коришћења, води поступак по захтевима странака за враћање сеоских утрина и пашњака, поступа по замолницама других органа. У области нормативно-правних послова ради на изради одлука из надлежности скупштине града, градског већа и других органа из области ове Градске управе.

                   У оквиру Одељења образује се услужни центар за потребе пријема захтева, неопходне документације и сталне комуникације са странкама за остваривање права из надлежности Градске управе.

                            У Служби Фонда за заштиту животне средине се обављају  послови припреме и расписивања конкурса за финансирање програма, пројеката и других активности из области заштите и унапређења животне средине, обезбеђења средстава за праћење стања квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и нивоа комуналне буке путем овлашћених стручних организација, као и активности везане за решавање проблема чврстих и течних отпадних материја, за праћење и других показатеља квалитета животне средине путем стручних установа (јонизујуће зрачење, нејонизујуће зрачење, аерополен и др.), за израду планске и техничке документације за реализацију пројеката из области заштите животне средине, прати се реализација уговора, планирају јавне набавке за области: управљање отпадним водама на територији града, управљање комуналним чврстим отпадом, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије и водоснабдевања и др.