Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

 

Начелник Градске управе послове органа града, општу управу и друштвене делатности је

ПЕТАР ВУЈАДИНОВИЋ,

дипл. правник

031/590-146

 

У оквиру Градске управе образоване се организационе јединице за вршење сродних послова и то:

1. Одељење за послове управе и органа града

2. Одељење друштвених делатности

3.Одељење за информационе технологије и комуникације

4.Одељење за јавне набавке и управљање имовином

5. Одсек за заједничке послове

 

 

Одељење за послове управе и органа града

обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и модернизацију Градске управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе, послове личних стања грађана, матичарске послове, нормативно-правне послове, као и пружање правне помоћи грађанима, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица, врши контролу над применом прописа о канцеларијском пословању у градским управама, вођење бирачког списка, стручне и административне послове за изборе и референдуме, издавање радних књижица, праћење рада и пружање помоћи месним заједницама, стручне и административно - техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града, рад градоначелника и седница Градског већа и њихових радних тела, врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа Града, врши стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, уређење и издавање "Службеног листа града Ужица", послове координације, припреме и ажурирања информација за потребе интернет презентације Града, послове припреме информација и званичних саопштења, послове техничких секретара и обавља друге послове.

Руководилац Одељења: Гордана Урошевић, 031/590-181

 

 

Одељење за друштвене делатности

обавља послове од непосредног интереса за грађане у циљу задовољавања њихових потреба у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, оладине и спорта, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, примарне здравствене заштите, обавља управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из ових области, врши надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је оснивач Град, прати стање и остваривање програма рада и развоја установа, предлаже мере у циљу спровођења утврђене политике у овим областима, прати спровођење прописа, решава у другом степену о правима из области социјалне заштите која су у надлежности Града, обавља стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења, предлаже одлуку о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања, доноси програм мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда обавља послове везане за утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине, припрема предлоге општих и других аката, извештаје и анализе за потребе органа Града.

Одлучује у управном поступку о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица, одлучује у првом степену о признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца.

Обавља и послове инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, као и друге послове у складу са законом.

Учествује у изради одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених делатности, припрема и утврђује предлоге финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта, социјалне заштите, контролише појединачне захтеве за плаћање, распоређује средства корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота, прати извршење финансијских планова, предлаже промене у апропријацији и измене финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности.

Руководилац Одељења: Милица Тимотијевић, 031/590-154 

 

Одељење за информационе технологије и комуникације

обавља послове који се односе на унапређење примене информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера; организује и врши обуку запослених у Градској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач Град. У сарадњи са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије Града, чији је оснивач Град, односно Република успоставља услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) који садржи просторне податке и информације од значаја за развој Града и привреде на територији Града, као и приступа тим подацима; координира активности на развоју и успостављању Територијалног информационог система (ТИС-а).

Руководилац Одељења: Миле Дикић, 031/590-156

 

Одељење за јавне набавке и управљање имовином

прати и примењује законе и друге прописе из области јавних набавки и спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са комисијом за јавне набавке и израђује годишње извештаје о уговорима о јавним набавкама за потребе државних органа, управља имовином која је у својини и на коришћењу Града и месних заједница.

 

Одсек за заједничке послове

врши послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава опреме, коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, обезбеђује превоз моторним возилима са и без возача и стара се о њиховом одржавању, врши послове одржавање чистоће пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала, дактилографске послове, организује рад доставне службе, административно - техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава и врши друге сервисне послове за потребе органа Града.

Шеф Одсека: Никола Ракичевић. 031/590-177