Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију

 

            Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију

            Ужице, Димитрија Туцовића 52

           

            Начелник градске управе          ЗОРАН МИЛИТАРОВ, дипл.правник

            031/590-102

 

 

У оквиру Градске управе формирана су два одељења:

 

1. Одељење за инспекцијске послове

телефон: 031/590-121

 

2. Одељење комуналне полиције

телефон: 031/592-492

  

         

Одељење за инспекцијске послове

                                                                                                            телефон: 031/590-121

 

У вршењу послове инспекцијског надзора који је поверен Граду Одељење за инспекцијске послове:

 

Грађевинска инспекција                                                          телефон: 031/ 590-122

 

            - врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др.), на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин.

           

            Еколошка инспекција                                                                телефон: 031/ 590-406

                                                           

            - прати стање, предлаже мере и врши надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, доноси решења и налаже мере и прати њихово спровођење;

 

            Комунална инспекција                                                            телефон: 031/ 590-119

 

            - прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа., сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене;

 

            Инспекција за путеве                                                   телефон: 031/ 590-123

 

            - прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила,

 

           

    

            Саобраћајна инспекција                                                          телефон: 031/ 590-123

 

            - прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза.  Прегледа возила и контролише потребну документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу за сопствене потребе. Утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише превоз у друмском саобраћају. Предузима управне мере за које је законом овлашћен, подноси пријаве Суду за прекршаје, као и захтеве за привредни преступ;

 

            Просветна инспекција                                                              телефон:031/590-129

 

            - прати стање, предлаже мере и врши контролу поступања школских и предшколских установа у погледу примене закона, других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе, врши контролу испуњености услова за почетак рада установе као и за проширење делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора, контролише поступак уписа и поништава га ако је спроведен супротно закону, контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита, врши преглед прописане еиденције коју води установа, утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа, налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, наређује извршавање прописане мере уколико није извршена, забрањује спровођење радњи у установи које су супротне закону, подноси пријаву надлежном органу за кривично дело, прекршај и привредни преступ и обавештава други орган о потреби предузимања мера за које је надлежан;

 

            Послови ванредних ситуације и одбране                                                телефон:031/592-413

 

            - израђује планску документацију у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода која  обухвата превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, предлаже организацију цивилне заштите, предлаже услове за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  живота и имовине грађана, како би се омогућило ефикасније ангажовање свих могућих ресурса у одговору на катастрофе изазване природном или људском делатношћу, пропрема планове за одбрану и остваривање одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Града;

 

            Административни послови и послови извршења решења                телефон: 031/592-413

 

            - у оквиру одељења обављају се и административно технички, управно правни, нормативни и стручни послови за потребе Одељења и Градске управе, као и заједнички послови за инспекцијске службе и комуналну полицију, послови обједињавања извештаја, прикупљања информација од значаја за деловање Градске управе, сачињавање анализа, предлога одлука и других аката, предлагање спровођења заједничких активности ради унапређења стања у одговарајућој области,

            - у оквиру одељења организује се извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе, сачињава записник, воде потребне евиденције, сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу успешнијег обављања послова, ангажују се непосредни извршиоци за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења решења,

            - за потребе Градске управе, свих области које она покрива, припрема нацрте нормативних аката - одлуке, правилнике, упутства и др. који су неопходни за рад Градске управе;

             Административни послови и послови извршења решења                       телефон: 031/592-413

Одељење комуналне полиције

                                                                                                            телефон: 031/592-492

 

Обавља послове који се односе на: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града и врши и друге послове у складу са законом.

Одржавањем комуналног реда сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

Комунална полиција пружа помоћ надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака (у даљем тексту: овлашћене организације), када по оцени надлежног органа града или овлашћене организације постоје претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства комуналних полицајаца или употребе средстава принуде.

Комунална полиција предузима хитне мере заштите животне средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те органе односно организације.

Комунална полиција у обављању послова сарађује са грађанима у складу са законом и другим прописима којима се уређује обављање комуналних и других послова из надлежности града.

Комунална полиција у обављању послова сарађује са градским инспекцијским службама, у складу са законом и законима и прописима града којима се уређује обављање инспекцијских послова.

У обављању послова и примени овлашћења комунални полицајци сарађују са полицијом.

Послови комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом овим законом предвиђених овлашћења комуналне полиције.