Градска управа за инфраструктуру и развој

Начелник Градске управе за инфраструктуру и развој је

Милоје Марић

дипл. економиста

тел. 031/590-137

У оквиру Градске управе образују се организационе јединице за вршење сродних послова и то:

1. Одељење за јавне набавке  

2. Одељење за комуналне послове

3.Одељење за комуналну инфраструктуру

4.Одељење за привреду:

- одсек за пољопривреду

- одсек за локално економски развој

            Организационе јединице  обављају послове у складу са законом, Статутом града,  Одлуком о градским управама и овим Правилником.

Одељење за јавне набавке

обавља послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа из области јавних набавки и спровођење поступка јавних набавки у сарадњи са комисијом за јавне набавке и годишње извештаје о уговорима о јавним набавкама за потребе државних органа.

 

            Одељење за комуналне послове:

Припрема пројектих задатака и израђује техничку документацију, врши уговарање у надзор над вршењем комуналних делатности у области јавне расвете, одржавања водних токова, зеленила и хигијене града.

Одељење за комуналну инфраструктуру:

послови уговарања и надзора у области комуналне инфраструктуре, високоградње, водовода, канализације, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, као и режима саобраћаја на нивоу Града.

Одељење за привреду и локално економски развој

обавља послове у вези са радом јавних предузећа, послове пољопривреде и водопривреде, послове туризма, послове пријема и обраде докумената за потребе Агенције за привредне регистре. Обавља послове који се односе на планирање, припрему  и имплементацију програма економског развоја.

У оквиру одељења формирају се два одсека:

- одсек за пољопривреду

- одсек за локално економски развој