Градска управа за финансије

Начелник Градске управе за финансије

Мирјана Дрндаревић

дипл.економиста

тел . 031/590-141

У оквиру Градске управе за финансије образују се организационе јединице за вршење сродних послова и то:

1. Одељење за послове буџета,

2. Одељење за послове трезора,

3. Одељење за послове рачуноводства и

4. Одељење за локалну пореску администрацију.

Организационе јединице обављају посао у складу са законом, Статутом града, Одлуком о градским управама и овим Правилником.

Одељење за  буџет

обавља послове који се односе на: израду Одлуке о буџету, допунском буџету, Одлуке о привременом финансирању и Одлуке о завршном рачуну. Врши анализу прихода и расхода, надзор над коришћењем буџетских средстава прописивањем квоте, доноси решења о употреби сталне и текуће буџетске резерве. Билансира средства за исплату зарада и накнада, праћење нивоа зарада.

Одељење за  трезор

 води главну књигу трезора, управља консолидованим рачуном трезора, готовином и дугом, банкарским односима. Стара се о ликвидности консолидованог рачуна трезора, врши консолидацију завршних рачуна директних корисника буџета.

Одељење за  рачуноводствене послове

 води помоћне књиге за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, прати тромесечно и годишње извршење буџета и врши њихову консолидацију завршних рачуна. 

Одељење за локалну пореску администрацију

обавља послове који се односе на послове првостепеног утврђивања изворних прихода града, обавља канцеларијску и теренску контролу и наплату (редовну и принудну) изворних прихода града.