Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

 

            Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

            Užice, Dimitrija Tucovića 52

           

            Načelnik gradske uprave          ZORAN MILITAROV, dipl.pravnik

            031/590-102

 

 

U okviru Gradske uprave formirana su dva odeljenja:

 

1. Odeljenje za inspekcijske poslove

telefon: 031/590-121

 

2. Odeljenje komunalne policije

telefon: 031/592-492

  

         

Odeljenje za inspekcijske poslove

                                                                                                            telefon: 031/590-121

 

U vršenju poslove inspekcijskog nadzora koji je poveren Gradu Odeljenje za inspekcijske poslove:

 

Građevinska inspekcija                                                          telefon: 031/ 590-122

 

            - vrši nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način.

           

            Ekološka inspekcija                                                                telefon: 031/ 590-406

                                                           

            - prati stanje, predlaže mere i vrši nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke u životnoj sredini, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu, donosi rešenja i nalaže mere i prati njihovo sprovođenje;

 

            Komunalna inspekcija                                                            telefon: 031/ 590-119

 

            - prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i postupanje preduzetnika i građana, u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, nadzor  u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina, prati javnu higijenu, uređenje Grada, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanje električnom i toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća., sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, raskopavanje ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene;

 

            Inspekcija za puteve                                                   telefon: 031/ 590-123

 

            - prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj i saobraćajna signalizacija, izdaju dozvole za vršenje istovara i utovara robe iz motornih vozila,

 

           

    

            Saobraćajna inspekcija                                                          telefon: 031/ 590-123

 

            - prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad zakonitiošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i autotaksi prevoza.  Pregleda vozila i kontroliše potrebnu dokumentaciju za vozila, pregleda autobuska stajališta, kontroliše važeće redove vožnje, ugovore o vanlinijskom prevozu sa spiskom putnika, otpremnice i spiskove radnika u prevozu za sopstvene potrebe. Utvrđuje identitet prevoznika, voznog osoblja i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza, kao i nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše prevoz u drumskom saobraćaju. Preduzima upravne mere za koje je zakonom ovlašćen, podnosi prijave Sudu za prekršaje, kao i zahteve za privredni prestup;

 

            Prosvetna inspekcija                                                              telefon:031/590-129

 

            - prati stanje, predlaže mere i vrši kontrolu postupanja školskih i predškolskih ustanova u pogledu primene zakona, drugih propisa i opštih akata, osim kontrole koja se odnosi na stručno-pedagošku proveru rada ustanove, vrši kontrolu ispunjenosti uslova za početak rada ustanove kao i za proširenje delatnosti, preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i direktora, kontroliše postupak upisa i poništava ga ako je sproveden suprotno zakonu, kontroliše ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita, vrši pregled propisane eidencije koju vodi ustanova, utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje škola, nalaže otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, naređuje izvršavanje propisane mere ukoliko nije izvršena, zabranjuje sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne zakonu, podnosi prijavu nadležnom organu za krivično delo, prekršaj i privredni prestup i obaveštava drugi organ o potrebi preduzimanja mera za koje je nadležan;

 

            Poslovi vanrednih situacije i odbrane                                                telefon:031/592-413

 

            - izrađuje plansku dokumentaciju u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite od požara, elementarnih i drugih većih nepogoda koja  obuhvata preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mere zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica, predlaže organizaciju civilne zaštite, predlaže uslove za uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve  preventivne i operativne mere zaštite  života i imovine građana, kako bi se omogućilo efikasnije angažovanje svih mogućih resursa u odgovoru na katastrofe izazvane prirodnom ili ljudskom delatnošću, proprema planove za odbranu i ostvarivanje odrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Grada;

 

            Administrativni poslovi i poslovi izvršenja rešenja                telefon: 031/592-413

 

            - u okviru odeljenja obavljaju se i administrativno tehnički, upravno pravni, normativni i stručni poslovi za potrebe Odeljenja i Gradske uprave, kao i zajednički poslovi za inspekcijske službe i komunalnu policiju, poslovi objedinjavanja izveštaja, prikupljanja informacija od značaja za delovanje Gradske uprave, sačinjavanje analiza, predloga odluka i drugih akata, predlaganje sprovođenja zajedničkih aktivnosti radi unapređenja stanja u odgovarajućoj oblasti,

            - u okviru odeljenja organizuje se izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Gradske uprave, sačinjava zapisnik, vode potrebne evidencije, sarađuje sa inspektorima, drugim organima i organizacijama u cilju uspešnijeg obavljanja poslova, angažuju se neposredni izvršioci za izvršenje rešenja, po potrebi obezbeđuje prisustvo policije kod  izvršenja rešenja,

            - za potrebe Gradske uprave, svih oblasti koje ona pokriva, priprema nacrte normativnih akata – odluke, pravilnike, uputstva i dr. koji su neophodni za rad Gradske uprave;

             Administrativni poslovi i poslovi izvršenja rešenja                       telefon: 031/592-413

Odeljenje komunalne policije

                                                                                                            telefon: 031/592-492

 

Obavlja poslove koji se odnose na: održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost; vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada; zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad; podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Održavanjem komunalnog reda smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada po oceni nadležnog organa grada ili ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude.

Komunalna policija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti grada.

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa gradskim inspekcijskim službama, u skladu sa zakonom i zakonima i propisima grada kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

U obavljanju poslova i primeni ovlašćenja komunalni policajci sarađuju sa policijom.

Poslovi komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovim zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.